هفته پُرلرزه در عوض كورس مدیر زخمي شدن رضوی و کرمان


جلاجل هفته ماضي رخدادهای لرزه‌ای زیادی جلاجل سرتاسر کشورایران رخ داده و كورس مدیر کرمان و زخمي شدن رضوی هفته پرلرزه‌ای را خلف وعده كله دار گذاشته‌بضع.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، جلاجل هفته ماضي علاوه ثمار آنکه جلاجل سفید سنگ‌ زلزله‌های متعددی رخ داده باریک، مدیر کرمان نیز مثال رخدادهای لرزه‌ای کثیر بوده باریک.

گزارش ها رخدادهای لرزه‌ای هفته ماضي به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

شنبه 16 اردیبهشت

زلزله‌های کمتر كره زمين 2 ریشتر جلاجل سفید سنگ 2 باروح بوده باریک و جلاجل این شهربان در عرض زلزله‌های three.1 و 2.5 ریشتری رخ داده باریک.

علاوه ثمار آن زلزله‌هایی جلاجل “سرگز” مدیر هرمزگان توسط بزرگای 2.four، “شهر سنخواست” مدیر زخمي شدن رضوی توسط بزرگای 2.5 ریشتر، “خواف” مدیر زخمي شدن رضوی توسط بزرگای 2 ریشتر، “شهرستان بهاباد” یزد توسط بزرگای 2.three و “ثروت خلیفه” مدیر چهارمحال و بختیاری توسط بزرگای 2.four رخ داده باریک.

“مزدآوند” مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2 ریشتر و “چکنه” زخمي شدن رضوی زلزله 2.1 ریشتر را هیبت کرده باریک.

یکشنبه 17 اریبهشت

جلاجل این دوال علاوه ثمار آنکه “سفید سنگ” مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2.6 را هیبت کرده، زلزله‌ای توسط بزرگای 2.eight ریشتر جلاجل عمق 13 کیلومتری زخمي شدن رضوی رخ داده باریک. این زلزله جلاجل 22 کیلومتری جنوب شروق “کلاته منار” زخمي شدن رضوی، 28 کیلومتری “شهرستان سفیدسنگ” و 30 کیلومتری “موسی پررونق” بوده باریک.

علاوه ثمار آن زلزله دیگری توسط بزرگای three.2 ریشتر جلاجل 48 کیلومتری “فریمان” مدیر زخمي شدن رضوی به مقصد مندرج رسید. این زلزله جلاجل عمق 15 کیلومتری بوده باریک.

زلزله 2.7 ریشتری آذربایجان شرقی كره زمين افزونتر رخدادهای لرزه‌ای این دوال بوده باریک. این زلزله جلاجل 23 کیلومتری كوراب بوده باریک.

دوشنبه 18 اردیبهشت ماه

جلاجل دوال 18 اردیبهشت ماه جلاجل “دماوند” شهر تهران زلزله 1.2 ریشتر رخ داد.

زلزله‌های کمتر كره زمين 2 ریشتر سفید سنگ 5 باروح شرح احوال شده و زلزله‌های 2، 2.9 و 2.four ریشتری نیز جلاجل آن شرح احوال شده و بزرگترین زلزله این شهربان three.7 و three.5 ریشتر بوده باریک.

علاوه ثمار آن زلزله‌هایی جلاجل “شهرستان آرادان” سمنان توسط بزرگای 2.1، “لیکک” کهگیلویه و بویراحمد توسط بزرگای 2.9 ریشتر، “بابامنیر” مدیر گیلان توسط بزرگای 2.2، “سنگان” زخمي شدن رضوی توسط بزرگای 2، “بازارجمعه” مدیر گیلان 2.2، “زواره” مدیر شهرستان اصفهان توسط بزرگای 2 و “شهر بافق” مدیر یزد توسط كورس زلزله 2 و 2.1 ریشتر به مقصد مندرج رسید.

زلزله‌ای توسط بزرگای three.1 ریشتر جلاجل “نائین” شهرستان اصفهان جلاجل عمق 10 کیلومتر رخ داد. کانون این زلزله جلاجل 7 کیلومتری نائین، 54 کیلومتری “شهر تودشک” و 63 کیلومتری “زواره” مدیر شهرستان اصفهان بوده باریک.

جلاجل کرمان نیز زلزله three.5 ریشتر جلاجل عمق eight کیلومتری رخ داد. کانون آن 29 کیلومتری کرمان، 35 کیلومتری “زنگی پررونق” و 36 کیلومتری “شهرستان چترود” مدیر کرمان باریک.

پس ازآن كره زمين آن جلاجل این شهر در عرض زلزله 2.9 ریشتری جلاجل عمق 10 کیلومتری به مقصد مندرج رسید.

سه شنبه 19 اردیبهشت

دوال 19 اردیبهشت توسط زلزله three.5 ریشتری جلاجل “سفید سنگ” يكم شد و پس ازآن كره زمين آن زلزله 2.2 ریشتری نیز به مقصد مندرج رسید. زلزله‌های کمتر كره زمين 5 ریشتر یک باروح بوده باریک و علاوه ثمار آن جلاجل این شهربان كورس زلزله 2 ریشتری به مقصد مندرج رسید.

جلاجل “سرخه” سمنان نیز زلزله 2.1 ریشتر و دوزه مدیر پارس زلزله 2.three ریشتر كره زمين افزونتر رخدادهای این دوال بوده باریک.   

جلاجل “راور” کرمان نیز زلزله‌ای توسط بزرگای four.7 ریشتر جلاجل عمق 15 کیلومتری رخ داده باریک. کانون این زلزله 31 کیلومتری “راور”، 56 کیلومتری “هجدک” و 67 کیلومتری “شهر خانوک” مدیر کرمان بوده باریک.

جلاجل “خورموج” زلزله 2.9 ریشتر، “شهرستان بناب جدید” مدیر آذربایجان شرقی زلزله 2.four ریشتری، “شهرستان بهاباد” یزد زلزله 2 ریشتر، “شهر بافق” مدیر یزد زلزله 2.1 ریشتر، “مردآوند” مدیر زخمي شدن زلزله 2.1 ریشتر، “شهر عنبران” شهر اردبیل زلزله 2.three ریشتر، “کورائیم” مدیر شهر اردبیل زلزله 2 ریشتر، “قلندرآباد” مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2 ریشتر و “شهر نصرآباد” زخمي شدن رضوی زلزله 2 ریشتری رخ داده باریک.

چهارشنبه 20 اردیبهشت

four زلزله کمتر كره زمين three جلاجل سفید سنگ رخ داده و رخداد لرزه‌ای 2، 2.5،2.three، 2.four و 2 ریشتر كره زمين افزونتر رخدادهای این شهربان بوده باریک.

جلاجل “صالح پررونق” مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2.1 ریشتر، “مهدی شهر” سمنان زلزله 2 ، “لیکک” مدیر کهگیلویه و بویراحمد كورس زلزله توسط بزرگای 2.5 و 2.1 ریشتر، “شهرستان شهمیرزاد” مدیر سمنان زلزله 2، “شهرستان بهاباد” مدیر یزد زلزله 2.9 ریشتر، “شهر تایباد” مدیر زخمي شدن رضوی زلزله 2.four ریشتر هیبت شده باریک.

علاوه ثمار آن جلاجل “خوراسگان” مدیر شهرستان اصفهان زلزله 2.1 و “قطرویه” مدیر پارس زلزله 2.four شرح احوال شده باریک.

جلاجل دوال 20 اردیبهشت نیز جلاجل “قلعه گنجفه” مدیر کرمان نیز زلزله‌ای توسط بزرگای three.2 ریشتر جلاجل عمق 40 کیلومتری به مقصد مندرج رسیده باریک. کانون این زلزله جلاجل 35 کیلومتری قلعه گنجفه، 36 کیلومتری “صفت چندال داد پروردن” و 42 کیلومتری “زهکلوت” مدیر کرمان بوده باریک.

زلزله مهتر دیگری جلاجل “حاجی پررونق” مدیر هرمزگان جلاجل عمق 16 کیلومتری به مقصد مندرج رسیده باریک. کانون آن جلاجل 28 کیلومتری حاجی پررونق، 46 کیلومتری “شهر دوبرجی” و 56 کیلومتری “رستاق” مدیر پارس شرح احوال شده باریک.

پنج شنبه 21 اردیبهشت

جلاجل دوال 21 اردیبهشت four زلزله کمتر كره زمين 2 ریشتر جلاجل سفید سنگ به مقصد مندرج رسیده باریک.

جلاجل این دوال در عرض زلزله‌ای توسط بزرگای three.three ریشتر جلاجل “شهر نصرآباد” مدیر زخمي شدن رضوی به مقصد مندرج رسیده باریک. کانون این زلزله که جلاجل عمق eight کیلومتری بوده، جلاجل 44 کیلومتری شهر نصرآباد، 44 کیلومتری “مزدآوند” و 45 کیلومتری “سفید سنگ” مدیر زخمي شدن رضوی بوده باریک.

زلزله‌های “شهر ایذه” مدیر خوزستان توسط بزرگای 2، “موسیان” مدیر شهرستان ایلام توسط بزرگای 2.four، “بابامنیر” مدیر پارس توسط بزرگای 2.9 و “علی پررونق” مدیر گلستان توسط بزرگای 2.2 كره زمين افزونتر رخدادهای لرزه‌ای این دوال بوده باریک.

زلزله‌ای توسط بزرگای three.three ریشتر جلاجل عمق 20 کیلومتری “شهرستان بهاباد” یزد را لرزاند. کانون این زلزله جلاجل 16 کیلومتری شهرستان بهاباد، 66 کیلومتری “کوهبنان” و 80 کیلومتری “شهر بافق” مدیر یزد به مقصد مندرج رسیده باریک.

جلاجل این هفته در عرض زلزله‌ای توسط بزرگای 1.three جلاجل “طالقان” مدیر البرز جلاجل عمق 10 کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله 9 کیلومتری طالقان، 15 کیلومتری “شهر کوهسار” و 17 کیلومتری “هشتگرد” مدیر البرز بوده باریک. 

انتهای پیام

2000 نفر به مقصد لفظ سرپایی جلاجل مسجد مقدس جمکران علاج بخش شدندمعاف مرکز مدیریت رخدادها و فوریت‌های پزشکی مدیر قم گفت:توسط توجه به مقصد محضر گسترده زائران جلاجل نزول ده مسجد مقدس جمکران، اورژانس قم تاکنون به مقصد 2 هزار نفر مرحله ها کننده كارها درمانی سرپایی ارائه کرده باریک.

مهدی فراهانی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا شهربان قم، جلاجل باروح استقرار اورژانس جلاجل مسجد مقدس جمکران افزود:ایضاً 13 نظام ارباب رعيتي آمبولانس و یک نظام ارباب رعيتي اتوبوس آمبولانس و 5 نظام ارباب رعيتي موتورلانس به مقصد لفظ لجستیک جلاجل مسجد مقدس جمکران مستقر شده باریک.

اوی به يادماندني انجام بده:جلاجل قريب 35 برخودهموار كردن 40 نفر پرسنل اورژانس به مقصد صفت منسوب به طوس اختصاصی جلاجل حيطه نفوذ مسجد مقدس جمکران به مقصد خدمتگزار‌رسانی مشغول هستند پوشيدگي تجهیزات و نیروهایی كره زمين صیانت اورژانس جلاجل جهات مزار و مساحي كردن شهر و افسون كردن ها نیز مستقر باریک.

فراهانی تعبیر انجام بده: كره زمين eight صبح معاشر توسط نظام نمادینی که توسط محضر پلیس و آتنش نشانی جلاجل مسجد مقدس جمکران برگزار شد نیروها و تجهیزات به مقصد صفت منسوب به طوس خصوصی مستقر شدند و کار كلاه خود را ابتر شدن نموده و برخودهموار كردن پشت بام فرادا نیز جلاجل دردسترس باش به مقصد كله دار می‌بریم.پسفردا نسبتا مراجعات تبيره بوده و جلاجل قريب 2000 نفر سرپایی علاج بخش شده و 15 نفر هم به مقصد بیمارستان جلاجل قم اعزام شده‌بضع.

معاف مرکز مدیریت رخدادها و فوریت‌های پزشکی مدیر قم گفت:همزمان توسط واگشايي بیمارستان سیار عاشقان ولایت جمکران که جلاجل یکی كره زمين شبستان‌ها كره زمين صیانت دانشگاه علوم پزشکی، كارها نیکی به مقصد مرحله ها کنندگان ارائه انجام خواهد شد.

به مقصد كلام اوی ،اورژانس توسط هم‌پیشه مسجد مقدس یک جایگاه جلاجل داخل شبستان ایجاد کرده که ارچه چون كه هنوز کامل تجهیز نشده باریک اما به مقصد خدمتگزار رسانی می‌پردازد. واگشايي این بیمارستان موجب شده کمتر بیماران را به مقصد مساحي كردن شهر ببریم و توسط شتاب بیشتری به مقصد خدمتگزار بپردازیم.

فراهانی تقریر انجام بده: این بیمارستان پيش رو به مقصد آزمایشگاه و حجره‌های جراحی سرپایی باریک که جلاجل لفظ جلي هر نوع مشکل كارها جلاجل بدون شك مقام بیمارستان ارائه خواهد شد.

اوی یادآور شد:پسفردا یک باروح صاعقه گرفتگی نیز جلاجل مسجد مقدس جمکران هم آوازي افتاد که محضر به مقصد وقت گذراني اورژانس 115 جلاجل این شلوغی و ازدحام خواهد شد موجب تبرئه به مقصد وقت گذراني به مقصد بیمارستان جلاجل جمکران و پس ازآن به مقصد قم شد که جلاجل حلول كننده موجودي فرئد مصدوم به شدني یافته باریک.

معاف مرکز مدیریت رخدادها و فوریت‌های پزشکی مدیر قم جلاجل پایان تعبیر انجام بده:پسفردا هلکوپتر قضا همزمان جلاجل ابتر شدن تمرين عمليات نظامي داشت و توسط گشت هوایی و شناسایی حيطه نفوذ آمادگی كلاه خود را اعلام انجام بده که جلاجل لفظ نیاز بالگرد به مقصد مسجد مقدس اعزام خواهد شد.

انتهای پیام

ترقی ۸۰ درصدی پروژه‌های زیرساختی خنجه‌سرخ کردستان


مدیرعامل خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر کردستان گفت: راه‌اندازی و صنع مدل‌های زیرساختی و عمرانی خنجه‌سرخ کردستان طی چادرپوش اسم باشليق ماضي كره زمين رشد و ترقی ۸۰ درصدی نسبت به مقصد کل توسعه زیرساختی اعمال شده جلاجل ۵۰ اسم باشليق ماضي خواهد شد كام روا بوده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا – شهربان کردستان، زيبايي خدابنده‌لو به مقصد مناسبت تعفن هفته صلیب لاله گون و خنجه‌سرخ جلاجل جمعيت داوطلبان مدیر تقریر انجام بده: توسط توجه به مقصد خلف‌ماندگی مزه ريختن خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر كره زمين اسم باشليق ۱۳۹۲ توسعه زیرساخت‌های خواهد شد كره زمين قبیل صنع انبارهای امدادی، صنع جایگاه‌های كمك رساني و نجات افسون كردن‌ای و بین‌شهری و راه‌اندازی جایگاه كمك رساني هوایی باروح تاکید خصوصی آرامش طلب گرفت که اقدامات اعمال شده جلاجل این اسم مورد كره زمين میانگین ترقی ۸۰ درصد كام روا باریک.

اوی توسط اشاعت به مقصد ساخت انبارهای امدادی صوب ذخیره‌سازی اقلام امدادی تعدادی خدمتگزار‌رسانی جلاجل باغ ها زمان جلي حدثان و بلایای طبیعی و غیرطبیعی و پاسخگویی درخور اطفال به مقصد مردم به يادماندني انجام بده: كره زمين نخست تاسیس خواهد شد خنجه‌سرخ مادام اسم باشليق ۹۲، مجموعاً ۳۱۰۰ اسم هم معني چهره آرايي انبار امدادی جلاجل مدیر موجود بوده که طی چادرپوش اسم باشليق ماضي توسط ثنايا‌برداری ۲۱۸۰ اسم هم معني چهره آرايي فضای جدید، مساحت انبارهای موجود جلاجل مدیر کردستان به مقصد ۵۲۸۰ اسم هم معني چهره آرايي افزایش یافته باریک که این مقیاس كره زمين رشد ۷۰ درصدی نسبت به مقصد اسم باشليق‌های قبل كره زمين ۹۲ كام روا بوده باریک.

اوی جلاجل این اسم مورد اضافه انجام بده: ساخت انبارهای امدادی طی اختصاصی چادرپوش اسم باشليق ماضي جلاجل شهر‌های دیواندره، سروآباد، قروه، شهر بیجار و کامیاران لفظ پذیرفته باریک.

مدیرعامل خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر کردستان در عرض جلاجل اسم مورد توسعه جایگاه‌های كمك رساني و نجات افسون كردن‌ای و بین‌شهری مدیر طی چادرپوش اسم باشليق ماضي گفت: سوا تردید جایگاه‌های كمك رساني و نجات افسون كردن‌ای و بین‌شهری وعاء بی‌بدیلی جلاجل به حضور رسيدن‌رسانی به مقصد حدثان افسون كردن‌ای كره زمين قبیل عملیات جستجو و نجات و در عرض تغذیه و شغل رسمی اضطراری جلاجل راه ماندگان جلاجل برف آلود و کولاک و ثانیا رهاسازی و علاج بخش اولیه و تبرئه مصدومین افسون كردن‌ای احتمالاً كره زمين تصادفات را ثمار كفالت دارد.

خدابنده‌لو افزود: جلاجل این اسم مورد كره زمين نخست تاسیس خواهد شد خنجه سرخ مادام اسم باشليق ۹۲، مجموعاً ۱۸۵۲ اسم هم معني چهره آرايي جایگاه‌های كمك رساني و نجات افسون كردن‌ای و بین‌شهری جلاجل مدیر موجود بوده که طی چادرپوش اسم باشليق ماضي توسط ثنايا برداری ۱۳۴۰ اسم هم معني چهره آرايي فضای جدید، مساحت جایگاه‌های موجود جلاجل مدیر کردستان به مقصد ۳۱۹۲ اسم هم معني چهره آرايي افزایش یافته باریک که این مقیاس كره زمين رشد ۷۲ درصدی نسبت به مقصد اسم باشليق‌های قبل كره زمين ۹۲ كام روا بوده باریک. ساخت جایگاه‌های كمك رساني و نجات افسون كردن‌ای جلاجل شهر‌های سنندج، شهرستان بانه و کامیاران لفظ پذیرفته باریک.

اوی در عرض به مقصد راه‌اندازی جایگاه كمك رساني هوایی خواهد شد خنجه‌سرخ مدیر کردستان اشاعت انجام بده و گفت: توسط توجه به مقصد صعب‌العبور وجود داشتن محورهای ارتباطی مدیر جلاجل زمان برف آلود و کولاک، صنع جایگاه كمك رساني هوایی خنجه‌سرخ همين جلاجل نحو کاری خواهد شد مدیر آرامش طلب داشته و توسط ثنايا‌گیری كره زمين اعتبارات استانداری حرمتدار، خوشبختانه آشیانه بالگرد جایگاه هوایی جلاجل مدیر صنع شده باریک.

اوی تاکید انجام بده: خوشبختانه توسط پیگیری‌های اعمال شده ساخت جایگاه كمك رساني هوایی مدیر کردستان جلاجل اسم باشليق اخیر كره زمين رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مقصد اسم باشليق ۹۲ كام روا بوده باریک.

خدابنده‌لو جلاجل پایان گفت: جلاجل لفظ واگشايي جایگاه هوایی مدیر، كره زمين چشم خواهد شد خنجه‌سرخ یک فروند بالگرد به مقصد لفظ گسيخته‌هنگام ولادت و به مقصد لفظ ۱۵ سنه جلاجل ماه جلاجل مدیر مستقر خواهد شد.

انتهای پیام

ديگ جلاجل قلب کویر – ایسنا


این‌که فارغ كره زمين دنیای پرتعب کاری، درنگ كردن طولانی اختصاصی جلاجل ترافیک مسیر سازمان و خانه محقر، تحمل ناكردني تراكم خواهد شد واگن‌های قطار درون شهري و کشور هوای شهری مهمان خانه محقر قدیمی مادربزرگ رقیه توسط چای دردآشنا هیزمی توسط قند فراوان جلاجل یک لیوان سفالی آبی و جلاجل هوای بهاری کویر باشی بسیار نمكين و شیرین باریک.

صفت دستگاه حرارت زا چای دردآشنا صورتت را خیس می‌کند و قابل اشتعال هیزم و صدای چرق چرق وزیر ها آن زیر کتری سیاه شده، حرارت و روشنی قلب می‌بخشد و در جلاجل لمحه‌ای به مقصد هیچ چیز فکر نمی‌کنی، خير به مقصد بدهی‌ها، خير به مقصد رقابتها، خير به مقصد نقشه راه آینده، خير به مقصد ماضي‌های منغص و شیرین زندگی ات.. و به مقصد هیچ چیز فکر نمی‌کنی به استثناي به مقصد احساس خوشي كره زمين مهمان بازی جلاجل بافندگي كردن تاریخی روستای شمسی مدیر یزد.

مادربزرگ رقیه خانه محقر 120 ساله خوش خدمتي كردن را واگذاري حسینیه دهاتي کرده و فعلاً تبدیل به مقصد چكمه مردم شناسی شده باریک. جلاجل مجاور‌ای كره زمين آن سوروک اسم متكلف می‌کنند توسط چای هیزمی و جلاجل مجاور‌ای وسایل قدیمی مادربزرگ همچون وسايل و ادب شناس نخ ریسبافی و فرش بافی، تشت پيمان قدیمی به مقصد نمایش گذاشته شده باریک. گردشگران نیز جلاجل حجره‌های در جلاجل توی خانه محقر و خلف وعده پشت كردن و زیر زمین آن قدم می‌زنند و به مقصد نحوه زندگی جلاجل ماضي و مقایسه آن توسط حلول كننده فکر می‌کنند.  جلاجل خانه محقر تاریخی مادربزرگ می‌نشینند و توسط لبخندی که كره زمين معامله پاياپاي قلب‌كندو برخاسته عکس یادگاری می‌گیرند و منبرها كره زمين دیدن شادی آنان عشيق می‌مصابرت، عشيق بادی که جلاجل این کوچه‌ها به مقصد پیچش درمی‌آید و عشيق صدایی که كره زمين حرکت جلاجل کوچه‌های صراحيه دهاتي می‌پیچد.

جلاجل خانه محقر مادربزرگ رقیه به مقصد روی همه نيرنگ ساز باریک و مربوط به سفر آن تعدادی همه مردم کشورایران زمین عريض سازي شده باریک. بوی سوروک دردآشنا صاحبخانه جلاجل فضای کوچه پیچیده و مهمان‌ها را به مقصد تاچند کوچه آن ورتر جلاجل کلبهای قدیمی که جمعی كره زمين زنان دهاتي جلاجل حلول كننده پزشكان آن توسط روغن کنجد هستند، می‌کشاند. هرچند برخودهموار كردن که دلت می‌خواهد می‌توانی سوروک میل کنی و كره زمين تازگی و بوی عطر آن سیر نمی‌شوی. ( نغن سوروک یک نغن محلی باریک که توسط ترکیب پيمان، آرد، شکر، تخمچه گشنیز، گل رنگ، مایع شهرستان خمیر و روغن کنجد تنظیم انجام خواهد شد.)

خیلی جالب باریک که بدانید گردشگران كره زمين گرد هم آمدن و نزدیک به مقصد این روستای گرد هم آمدن افتاده جلاجل قلب کویر و جلاجل 30 کیلومتری یزد می‌آیند برخودهموار كردن جلاجل جشنواره ديگ روستای شمسی محضر یابند و ساعتی را نيك بگذرانند  و جالب نمناك این‌که این جشنواره خودجوش و غير کمک میراث فرهنگی و توسط مشارکت جوانان دهاتي برگزار انجام خواهد شد و خبری كره زمين گلایه كره زمين کمبود تعادل جلاجل اعمال یک فعالیت میراث فرهنگی نیست و تخریب اجاره دهنده تاریخی جلاجل این روستای قدیمی صور ندارد، اما سرگذشت چیست؟

جمعی كره زمين جوانان روستای شمسی گرد هم آمدند و توسط هم آرامش طلب گذاشتند که تعدادی مردم دهاتي کاری کنند، کارستان. آنان را به مقصد جهانیان معرفی کنند توسط دستی خالی ولی فکری مالامال كره زمين ایده و خلاقیت و کار گروهی.

نام جشنواره را هم گذاشتند ديگ و دستگاه بافندگي به مقصد کار شدند. توسط منافع قدیمی خانه محقر مادربزرگ رقیه و دیوارهای کوچه تاریخی و میدان قدیمی چارسوق دهاتي را بازسازی کردند. جوانان تعدادی کار جلاجل این جشنواره زروسيم نمی‌گیرند و توسط قلب و روح کار می‌کنند، نتیجه اش آن شده باریک که این جشنواره هر نوروز فروغ بیشتری گرفته و خیران بیشتری پای کار وارد به ذهن‌بضع و جلاجل دهاتي کارگاه برپا کرده و اشتهازا ایجاد کرده‌بضع و فعلاً روستاییان شمسی هر اسم باشليق توانمندتر كره زمين ماضي شده‌، به مقصد نوع‌ای که به مقصد ديباچه روستای برگزیده دوستدار کتاب جلاجل کشور معرفی شده باریک.

محسن کمالیان، متعهد هماهنگی جشنواره نوروزی روستای تيرخور گردشگری شمسی به مقصد خبرنگار ایسنا گفت: جلاجل اسم باشليق 92 گروهی كره زمين جوانان روستای شمسی گرد هم آمدن هم گردآمدند و به مقصد این فهمید اندیشیدند که اسم ابله می توانند كره زمين پتانسیل‌های فراوان این دهاتي كاربرد کنند کمک برخودهموار كردن این زمان دهاتي كره زمين این فهمید بی‌ثنايا صفت بويناك. به مقصد این نتیجه رسیدیم که تعدادی رسیدن به مقصد این تيرخور باید کار به مقصد لفظ پویا و هست اعمال شود، بنابراین پیشنهاد شد که توسط مشارکت مردم جشنواره‌ای توسط تيرخور توانمندسازی مردم دهاتي برگزار شود. مشخصه ها این مدل، مکتوب و غيرماذون جشنواره “ديگ” گذاشته شد.

اوی به يادماندني انجام بده: جمعناتمام کارهای این جشنواره توسط جوانان دهاتي اعمال انجام خواهد شد و آنان حقوقی راجع مشارکت جلاجل فعالیت‌ها دریافت نمی‌کنند. بخشی كره زمين خرجیهای جشنواره توسط شورای دهاتي و بخشی توسط مشارکت خیرین تامین انجام خواهد شد. ارچه هم درآمدی كره زمين مقام فروش این جشنواره محصول برداري شود میان جوانان مشارکت کننده تقسیم انجام خواهد شد برخودهموار كردن موجب دلگرمی ايشان جلاجل برگزاری این جشنواره و نیز موجر کارآفرینی و اشتغالزایی شود.

کمالیان ديباچه انجام بده: این دهاتي سبقه فرهنگی و اجتماعی دارد، کمک بیحد كره زمين برگزيدگان جامعه جلاجل این دهاتي رفت و آمد داشته‌بضع. 

اوی، تيرخور كره زمين برپایی این جشنواره را آگاهی یافتن مردم كره زمين توانمندی‌هایشان و معرفی این دهاتي اعلام انجام بده و افزود: آگهی و مشارکت جوانان دهاتي جلاجل برگزاری این جشنواره تعدادی ما بسیار بااستعداد بوده باریک، نتیجه این امر برگزیده كشته شدن روستای شمسی جلاجل کشورایران به مقصد ديباچه روستای دوستدار کتاب بوده باریک. این دهاتي جلاجل نمایشگاه کتاب غرفه داشته و كره زمين آن به مقصد ديباچه پدیده نمایشگاه کتاب یاد شده باریک.

کمالیان توسط اشارت به مقصد بخش‌های مختلف این جشنواره به يادماندني انجام بده: بخش کتاب تعدادی ترویج کتابخوانی، ایستگاه صحت، کارآفرینی، كار نيك و گالری عکس و چكمه مردم شناسی و همایش سوروک پزی و بازدید كره زمين بافندگي كردن تاریخی كره زمين بخش‌های مختلف این جشنواره هستند.

اوی تقریر انجام بده: عمل اکثر روستاییان این روستای تيرخور گردشگری، کشاورزی و دامپروری باریک و حكماً 70 درصد نیروهای شهرک تکنیک نزدیک این دهاتي كره زمين جوانان این دهاتي تامین انجام خواهد شد. معرفی كشته شدن این دهاتي نیز موجر شده باریک که تعدادی كره زمين کارآفرینان توسط ایجاد کارگاه جلاجل این دهاتي اشتغالزایی کنند.

 

تنظیم و تنظیم كره زمين: شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

جستجو تعدادی یافتن eight معدنچی محبوس شده احتمالی آدم كردن داردمدیر کل مدیریت ناآرامي مدیر گلستان گفت: توسط توجه به مقصد لیست مفقودین ارائه شده، امکان صور eight معدنچی افزونتر جلاجل راه زيرزميني صور دارد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، صادقعلی مقدم جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگاران جلاجل مقام كان شهر آزادشهر توسط اعلام این نبا افزود: عملیات جستجو تعدادی یافتن مفقودان احتمالی این بسته جلاجل بخت انتهای راه زيرزميني شماره یک آدم كردن دارد.

اوی اضافه انجام بده: تعدادی يسر جلاجل این کار عملیات کاهش رخت شو منواکسید کربن و رخت شو متان انباشته شده جلاجل انتهای این راه زيرزميني جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

مقدم توسط تعبیر اینکه بخش زیادی كره زمين انتهایی راه زيرزميني شماره یک توسط معدنکاران مطلع جستجو شده باریک، تقریر انجام بده: ارچه نتوانیم این بيگانگان را جلاجل بخت انتهایی راه زيرزميني شماره یک پیدا کنیم، جستجو تعدادی یافتن پیکر این بيگانگان را جلاجل بخت ب يخانماني ریزش‌های دوم و سوم راه زيرزميني آدم كردن خواهیم داد.

مدیر کل مدیریت ناآرامي مدیر گلستان تاکید انجام بده: تاکنون پیکر 35 معدنچی محبوس شده جلاجل راه زيرزميني كان شناسایی و برون مرز شد.

انتهای پیام

دولت آینده مبانی آموزش و مطالعه مدل تحول صحت را بپذیردرئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: كره زمين دولت آینده توقف می‌رود مبانی و ازاصل مدل تحول صحت را بپذیرد و فرد ایرادات آن را منتفي کند، خير آنکه جمعناتمام دستور كار‌های مربوط به حوزه‌های مختلف علاج بخش، آموزش و مطالعه مدل تحول ديسيپلين صحت را تغییر دهد، چراکه این کار ابل باریک و توسط چنین رویه‌ای نتایج کار کارشناسی متخصصان جلاجل وزارت صحه به مقصد هدر می‌رود.

دکتر یوسف پریدار جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، تقریر انجام بده: اقداماتی که جلاجل راستای مدل تحول ديسيپلين صحت اعمال شد، زیرساخت‌های علمی دقیقی داشت؛ پوشيدگي چندی ایرادات نیز به مقصد این مدل گرفته شده که چندی كره زمين آن‌ها پيوسته كاري به مقصد خرجیهای مدل باریک.

اوی افزود: علت مشکلات کشورمالی مدل تحول ديسيپلين صحت آن صفت بويناك که چندی كره زمين شرکای وزارت صحه به مقصد تعهدات کشورمالی كلاه خود عمل نکردند. طراحی مربوط به حوزه‌های مختلف کاملاً دقیق و کارشناسی‌شده صفت بويناك که مثل آن را جلاجل دولت‌های افزونتر ندیده بودیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاکید انجام بده: كره زمين دولت آینده توقف می‌رود مبانی و ازاصل مدل را بپذیرد و فرد ایرادات آن را منتفي کند، خير آنکه جمعناتمام دستور كار‌های مربوط به حوزه‌های مختلف علاج بخش، آموزش و مطالعه مدل تحول ديسيپلين صحت را تغییر دهد؛ ازچه که این کار ابل باریک و توسط چنین عملی نتایج کار کارشناسی متخصصان جلاجل وزارت صحه ه هدر می‌رود.

پریدار گفت: جلاجل دولت یازدهم جلاجل بدي ها پژوهشی و فناوری وزارت صحه به مقصد‌لفظ بنیادی کارهای مختلفی جلاجل مربوط به حوزه مطالعه اعمال شد؛ به مقصد‌صفت منسوب به طوس مثال شاخص کمی مطالعه افزونتر استريوفونيك در عوض ما اهمیت ندارد. امروزه اهمیت، بها و ريشه داري مطالعه را شاخص‌های کیفی مشخص می‌کنند. در عوض این شاخص‌ها مقیاس‌ها و بخشنامه‌هایی تعریف شده باریک و فردا می‌توانیم یک ثابت شدن و یک كلكسيون را ثمار ازاصل این معیارها بسنجیم. این معیارها باروح قبول جمعناتمام کیهان هستند و اسم بزرگواري آن‌ها به مقصد واحدهای پژوهشی مختلف امتیاز داده انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: توقف داریم که این مسیر آدم كردن پیدا کند؛ مطالعه ها باید اسم بزرگواري مشکلات جامعه و جلاجل راستای گدازش این مشکلات باشد، خير در عوض ادراك پذير كردن گرنت پژوهشی و افزایش مبنا مقالات؛ تاکنون چنین نگرشی جلاجل ساختارهای قبلی مربوط به حوزه مطالعه نداشته‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: جلاجل مربوط به حوزه آموزش نیز مقفل‌های تحولی جلاجل این راستا که آموزش باید یک آموزش پاسخگو، ثمار مبنای مقتضیات آمایشی شهربان و در عوض پاسخگویی به مقصد این نیازها باشد، تعریف شده باریک؛ توسط توجه به مقصد کارهای اعمال‌شده كره زمين دولت آینده توقف داریم که دستور كار‌های کارشناسی‌شده را به مقصد رسمیت بشناسد.

پریدار افزود: باید در عوض مردم و دانشجویان این مسأله مشخص شود که انتخابات ثمار سرنوشت آن‌ها تأثیر دارد. ارچه منبرها عاطل کنم که انتخابات تأثیری ثمار سرنوشت منبرها ندارد، به مقصد‌صفت منسوب به طوس طبیعی رغبتی در عوض شرکت جلاجل آن ندارم. بعضی كره زمين ما ممکن باریک که نسبت به مقصد تأثیر سیاست‌های رئیس‌خلق ثمار آینده شغلی، زندگی، جایگاه سیاسی ما جلاجل شهربان و فعالیت‌های اقتصادی کشور، آگاه كردن نباشیم.

اوی توسط تعبیر اینکه باید تأثیر سیاست‌های دولت و رئیس‌خلق ثمار زندگی آحاد مردم و وضعت کشور را در عوض بيگانگان تبیین کنیم، گفت: این کار فرد توسط افزایش مبنا کرسی‌های آزاداندیشی و فراخواني كره زمين طیف‌های مختلف فکری در عوض محضر جلاجل این کرسی‌ها و اظهارداشتن رو ‌جلاجل رو توسط دانشجویان میسر انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: باید مبنا کرسی‌های آزاداندیشی را جلاجل کشور افزایش داد؛ پوشيدگي این جلسات نباید فرد به مقصد‌لفظ سخنرانی یک عجله باشند. تاکنون 2 کرسی جلاجل دانشگاه برگزار شده باریک، پوشيدگي نحوه برگزاری این کرسی‌ها جلاجل دانشگاه هنوز نیاز به مقصد تنقیح دارد.

انتهای پیام

نهمین سفيران ربیعی در عوض بررسی بسته ریزش كان یورت


به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی در عوض بازدید كره زمين عملیات امدادرسانی و پیگیری مشکلات کارگران كان شتا یورت جلاجل نهمین سفيران كلاه خود به مقصد شهربان، دقایقی قبل واصل شهرستان آزادشهر شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا – شهربان گلستان، سرقینی معاف امور كانسارها و صنایع معدنی وزارت صنعت، كان و تجبر و مازندرانی مدیر کل تعاون، کار و توانگري اجتماعی گلستان، علی ربیعی را جلاجل این بازدید همراهی می‌کنند.

ربیعی توسط توجه به مقصد نحو رئیس‌‌خلق جلاجل ساعات اولیه بسته كان شتا یورت به مقصد هم نشين نعمت‌زاده به ‌دست آوردن صنعت، كان و تجبر جلاجل شهرستان آزادشهر محضر پیدا کرده صفت بويناك.

پشت بام كره زمين گذشت چادرپوش سنه كره زمين بسته فوران كان زغال سنگ شتا یورت آزاد شهر، تاکنون جسم ۲۲ معدنچی جانباخته كره زمين اسم تون تاب كان برون مرز شد.ه باریک

انتهای پیام

باید زندگی مردم جلاجل اسم باشليق ۹۲ را توسط الآن مقایسه کنیم / وعده‌ی دروغ باف، گناهی نابخشودنی باریکرئیس ستاد مرکزی دکتر زيبايي روحانی جلاجل لرستان، گفت: باید زندگی مردم جلاجل اسم باشليق ۹۲ را توسط الآن مقایسه کنیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شهربان لرستان، دکتر محمد بیرانوندی جلاجل نشست خبری که جلاجل خانه محقر معلم شاداب‌پررونق برگزار شد، تقریر انجام بده: جلاجل انتخابات آرامش طلب باریک به مقصد كرنش کشورمان اضافه کنیم و این كرنش جلاجل سایه‌ی استشهادات، ایمنی و پرهیز كره زمين تنش محصول برداري انجام خواهد شد.

اوی تأکید انجام بده: جلاجل دوران تبلیغ سعی کنیم واقعیت‌ها را بگوییم و توسط مردم صادق باشیم. معتقدم وعده‌ی دروغ باف به مقصد مردم، گناهی نابخشودنی باریک. در عرض جلاجل این دوران باید توسط سایر کاندیداها کاری نداشته باشیم و دستور كار‌ها و ایده‌های خودمان را تعبیر کنیم.

بیرانوندی جرم بخش به مقصد خبرنگاران گفت: حواسمان باشد که ارچه همواره منفی بگوییم، این منفی‌ها به مقصد ديسيپلين آسیب می‌زند و ارچه همه را ضعیف بدانیم پشت بام چون كه کسی شایسته و قوی باریک؟ باید نقدها را سوا غرض تعبیر کنیم و واقعیت‌ها را بگوییم.

 نماینده مردم شاداب‌پررونق و چگنی جلاجل مجلس شورای اسلامی جلاجل آدم كردن پرسش یک خبرنگار مبنی ثمار این‌که نماینده مجلس توافق داشتن توسط رئیس ستاد رئیس خلق كشته شدن، مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ جواب داد: كره زمين روزی که کار سیاسی را سرخرگ کرده‌مام، وهاج كلام‌مام عصاي قلندر به مقصد یک تشكيلات سياسي هستم. همراهی و هم‌سویی توسط دولت را جلاجل راستای خدمتگزاري مرغوبيت به مقصد مردم می‌دانم و جلاجل این دولت شماری كره زمين مطالبات قدیمی مردم شاداب‌پررونق ثابت شدن شد. مسئولیت ستاد رئیس خلق جلاجل مدیر لرستان را مجال مهلت می‌دانم و هر نتیجه‌ای جلاجل انتخابات محصول برداري شود، وعاء نظارتی نمایندگی را اعمال خواهم داد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار این‌که کشورایران و ایرانی باید جلاجل کیهان قدر بینند و ثمار رئيس بنشینند، افزود: باید كرنش خودمان را به مقصد کیهان اثر داغ دهیم. نباید توسط عقب گرد تحریم‌ها، خودمان را جلاجل کیهان منزوی کنیم. افزونتر نفت کشورایران را غنودن‌ها خريطه نمی‌کنند و كره زمين طریق دولت به مقصد فروش می‌رسد. باید رئیس جمهوری تجريد کنیم که جلاجل راستای كرنش کشورایران مشي بردارد.

بیرانوندی اضافه انجام بده: توفیقات دولت تدبیر و امید جلاجل مربوط به حوزه سیاست خارجی به مقصد‌نوع‌ای بوده که شاید زبان بنده كره زمين تعبیر آن قاصر باشد.

اوی یادآور شد: جلاجل مناقشه اقتصاد نیز دورودورنگ قبل ديوانگي اقتصادی داشتیم و ليمو که می‌خوابیدم صبح توسط افزایش زیاد قیمت‌ها مواجه می‌شدیم اما الان تثیبت قیمت‌ها را داریم. تورم زیاد كره زمين ۴۰ درصدی به مقصد کمتر كره زمين ۱۰ درصد رسیده باریک، باید زندگی مردم جلاجل اسم باشليق ۹۲ را توسط الان مقایسه کنیم.

 رئیس ستاد مرکزی دکتر روحانی جلاجل لرستان تأکید انجام بده: شهرستان بار افزونتر توسط محضر پررنگ جلاجل پای صندوق‌های رأی “آری محکم‌تری” به مقصد جمهوری اسلامی بگوییم.

انتهای پیام

تصوب لوایح و فوریت رفع مشکلات حق‌التدریس‌ها جلاجل مجلس


نماینده ملایر

نماینده مردم شهرستان ملایر جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد تصوب لوایح و فوریت رفع مشکلات حق‌التدریس‌ها جلاجل مجلس تقریر انجام بده: دولت و مجلس جلاجل همسان‌سازی صفت پست فرهنگیان و بازنشستگان این مربوط به حوزه اقدامات نیکویی اعمال داده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمد کاظمی پنجشنبه 14 اردیبهشت جلاجل سی و سومین یادواره و آئین تعفن مقام معلم جلاجل شهر شهر ازندریان كره زمين وابسته ها شهرستان ملایر، معلمی را عمل انبیاء حالی و افزود: معلمان و فرهنگیان، چراغ راه هدایت جامعه هستند.

ولايت جمعه شهر ازندریان نیز توسط تعبیر اینکه متأسفانه توجه جدی به مقصد این شهر نشده باریک، گفت: شهر ازندریان بركناري خواهي بخش كشته شدن را دارد.

دليل‌الاسلام علی امیدی به يادماندني انجام بده: جلاجل دیدار خصوصی توسط استاندار همدان مقرر شد پشت بام كره زمين برگزاری انتخابات این مشکل به مقصد صفت منسوب به طوس جدی پیگیری شود و موانع موجود ثمار كله دار راه بخش كشته شدن، شهر ازندریان و تقسیمات کشوری پیگیری و رفع شود.

اوی جلاجل زمینه مطالبات و بايسته‌های مردم این شهر كره زمين استاندار همدان ديباچه انجام بده: تملک کمربندی شهر شهر ازندریان و رفع مشکل آسفالت این کمربندی، اعمال روکش آسفالت خیابان اصلی شهر، ترمیم و لایروبی شهرستان قنوات این شهر، جابجایی تیرهای صاعقه و تأمین روشنایی و اختصاص حروف تلفن به مقصد 2 مدرسه شهر ازندریان را جلاجل نحو کار آرامش طلب دهد.

امیدی یادآور شد: شهر ازندریان توسط قريب 12 هزار نفر خواهد شد، 30 شهید و 79 جانباز را جوانمرد را تسلیم این شورش و ديسيپلين کرده و دارای مردمی متدین، كريه‌کوش و فعال باریک.

انتهای پیام

فکری: کیفیت لیگ یک عالی صفت بويناك/ تعدادی آدم كردن همپیشگی توسط نفت‌مسجدسلیمان باید پیمان را بررسی کنمسرمربی تیم واليبال نفت مسجدسلیمان گفت: مدیریت و مسوولان كلوپ درستكاري‌هایی توسط منبرها تعدادی آدم كردن همپیشگی داشته‌بضع و باید بگویم یکی كورس پیشنهاد افزونتر هم كره زمين لیگ یک دارم و باید بررسی کنم.

ستايش شده فکری جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، درزمينه تساوی دوال ماضي تیمش روبه رو ملوان جلاجل هفته پایانی لیگ ردياب یک کشور، تقریر انجام بده: نیاز داشتیم جلاجل انتهایی بازی لیگ توسط امتیاز واصل شویم و جایگاهی که به مقصد دستگاه بافندگي آورده بودیم را صفت به خاطرسپردني کنیم. ما نگاهی به مقصد نتایج سایر بازی‌ها نداشتیم و پروردن را شکر بازیکنانم دستور كار‌های مدنظر را ايفا کردند و جلاجل نیمه دوم نیز توانستیم كره زمين موقعیت به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن، كاربرد کنیم و به مقصد گل برسیم.

اوی افزود: موقعیت‌های دیگری هم تعدادی گلزنی داشتیم ولی یک آن گونه تمرکز بازیکنانم بهم خورد و گل تساوی را دریافت کردیم اما همین یک امتیاز هم کافی صفت بويناك برخودهموار كردن خودمان تکلیف‌مان را جلاجل لیگ مشخص کنیم و نگاهی به مقصد سایر بازی‌ها نداشته باشیم.

سرمربی تیم واليبال نفت مسجدسلیمان گفت: جلاجل نهایت هم توسط صاحبخانه ديباچه سیزدهمی به مقصد کارمان جلاجل لیگ یک پایان دادیم و به مقصد آن نتیجه‌ای که می‌خواستیم، رسیدیم و بازی‌ها را به مقصد نیکی و خوشی به مقصد پایان رساندیم. به مقصد هر حلول كننده این جایگاه توسط توجه به مقصد سختی‌ها و بازی‌های سختی که كره زمين زمانی که منبرها سرمربی تیم شدم، داشتیم، عالی صفت بويناك و توانستیم بازی به مقصد بازی مرغوبيت شویم و نتایج مرغوب را صاحبخانه کنیم.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سوال که چقدر كره زمين عملکردتان جلاجل نفت‌مسجدسلیمان رضایت دارید؟ ديباچه انجام بده: زیاد كره زمين صد درصد راضی هستم، چريدن که وقتی تیم را تحویل گرفتم، كره زمين نگاه خشم آلود روحی و اعتماد به مقصد شهواني كره زمين پیمان نیکی بهره ور نيستي و جلاجل بهم نماه طبقه‌بندی نیز جلاجل جایگاه پایینی بودیم و افراد امتیازی‌ هم توسط سه تیم پایینی بهم نماه نداشتیم، طي این‌که زیادتر بازی‌های‌مان بيرون كره زمين كاشانه صفت بويناك و جمعناتمام این‌ها کار را خیلی كريه کرده صفت بويناك ولی جلاجل نهایت توسط لطف پروردن و والامنشي بازیکنانم توانستیم جلاجل لیگ بمانیم.

فکری ایضاً جلاجل جواب به مقصد این سوال که تصمیم‌تان تعدادی آدم كردن همپیشگی توسط نفت‌مسجدسلیمان چیست؟ گفت: مدیریت و مسوولان كلوپ درستكاري‌هایی توسط منبرها تعدادی آدم كردن همپیشگی داشته‌بضع و باید بگویم یکی كورس پیشنهاد افزونتر هم كره زمين لیگ یک دارم و باید پیشنهادها را بررسی کنم و شيخ ها بگیرم و ببینم جلاجل نهایت پیمان به مقصد چون كه صورتی انجام خواهد شد.

اوی جلاجل آدم كردن جلاجل اسم مورد مساحت گيري هم چشمي كردن‌های لیگ یک، ديباچه انجام بده: لیگ بسیار مجمل صفت بويناك و تیم‌های بسیار نیکی جلاجل آن محضر داشتند و مثال هم چشمي كردن‌های كريه و سنگینی بودیم؛ به مقصد صورتی که جلاجل انتهایی دوال تاچند تیم تعدادی خردسالي به مقصد لیگ بالاتر مبارزه می‌کردند و شانس داشتند. جلاجل کل کیفیت نیکی را مثال بودیم.

سرمربی تیم واليبال نفت‌مسجدسلیمان تبیین انجام بده: مهجور مناقشه داوری لیگ یک مطرح باریک که می‌طلبد توجه و نظارت بیشتری به مقصد این بخش شود برخودهموار كردن ان‌شاءالله مشکلات جلاجل داوری کمتر شود. باید بگویم هم چشمي كردن‌ها نیز بسیار اسلوب مند برگزار شد.

انتهای پیام