نجات نمر نر بزرگوار جلاجل شهر جنگل‌های پاسند شهر بهشهر


یک يوغ نمر نر بزرگوار که جلاجل پهند سیمی مخصوص خوك محبوس شده صفت بويناك توسط مأموران سازمان حیات وحش سازمان کل محیط زیست مازندران رهاسازی و در عوض داده ها كره زمين کیفیت جسمی و سلامتی حیوان به مقصد کلینیک دامپزشکی نقل مكان شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، شامگهان سه شنبه دهم اسفندماه یک يوغ نمر نر بزرگوار جلاجل پهند سیمی مونس شده جلاجل شهربان جنگلی پاسند و خلیل محلت شهر بهشهر محبوس شد.

 مجموعه‌ای كره زمين بيگانگان مجال مهلت‌بستگاه توسط كاربرد كره زمين وسايل و آلات اولبه مثل فعل پارسايي و نارايج كردن آن روی نمر  قصد چقدر، اقتناص و تبرئه نمر به مقصد مکانی افزونتر داشتند اما جلاجل يورش حیوان یکی كره زمين متعرضان زخمی و به مقصد بیمارستان نقل مكان شد.

جلاجل این محب تآميز توسط داده ها كره زمين مشکل و شرح احوال‌های دریافتی مأموران محیط‌زیست به مقصد مقام موردنظر عزیمت و توسط كاربرد كره زمين تسليحات بیهوشی نمر را بیهوش کردند.

بنابر شرح احوال سازمان کل محیط زیست مازندران جلاجل زمان سنج 19 و 30 دقیقه جلاجل راه تبرئه نمر به مقصد کلینیک دامپزشکی نقل مكان برخودهموار كردن توسط كاربرد كره زمين رادیولوژی کیفیت این حیوان باروح بررسی آرامش طلب گیرد.

پشت بام كره زمين بررسی مشخص انجام خواهد شد این يوغ نمر در عوض علاج بخش به مقصد کلینیک حیات وحش پردیسان نقل مكان شود یا پس ازآن كره زمين علاج بخش اولیه جلاجل زیستگاه كلاه خود رهاسازی شود بنابراین نتیجه رادیولوژی ومعاینات پزشکی سرنوشت نمر پاسند را مشخص خواهد انجام بده.

انتهای پیام

“شفا ۹۵ درصدی” پیش‌بینی‌های دائم الخمر هواشناسی کشورایرانرئیس دائم الخمر هواشناسی کشور گفت: جلاجل اسم باشليق ۹۲ قريب ۲۵۰ هزار بازدید جلاجل سنه رکورد پرتال دائم الخمر هواشناسی کشور صفت بويناك. جلاجل حالی که این رقم جلاجل اسم باشليق ۹۵ به مقصد ۹۸۳ هزار نفر جلاجل یک سنه رسیده باریک و اثر داغ می‌دهد اعتمادی چادرپوش برابری نسبت به مقصد دائم الخمر هواشناسی کشور جلاجل بین مردم شکل گرفته باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، داود پرهیزکار عصر فردا (دوشنبه) جلاجل سفری به مقصد شهر اصفهان و جلاجل جمهور خبرنگاران تقریر انجام بده: هواشناسی به مقصد نوعی یکی كره زمين دانايي های بنیادین دنیاست که صفت انحصارطلب بخش‌های جامعه به مقصد نوعی درگیر آن هستند. به مقصد همین خاطره ها “تهک” جلاجل دولت یازدهم مبارزه کرده باریک اطلاعاتی را به مقصد لفظ کاملا کاربردی جلاجل اختیار مردم و عموم متخصصان آرامش طلب دهد.

اوی توسط اشارت به مقصد تلفات سیل‌های جنوب کشور که آماری تلخه نفره داشت، تقریر انجام بده: پیش كره زمين آنکه این سیل‌ها هم آوازي بیفتد بیشمار كره زمين روستاها خالی شده بودند. این سیل‌ها به مقصد کسی وحی نشده صفت بويناك و هم‌پیشگی هواشناسی و ستاد مدیریت تنش زايي باعث این مشکل شده صفت بويناك که خوشبختانه توسط صور بارش ۵۰۰ میلیمتری جلاجل یک هفته هیچ تلفاتی مندرج نشده باریک.

رئیس دائم الخمر وقايه محیط زیست آدم كردن داد: دائم الخمر هواشناسی کشور توسط عمری ۶۰ ساله که كره زمين اسم باشليق ۱۳۳۷ مدير اماكن متبركه شده باریک اندام دائم الخمر هواشناسی جهانی باریک و همین مشکل ایجاب می‌کند تمامی آمار و مفروضات این دائم الخمر كره زمين استانداردهای جهانی تبعیت کند و حلقه زدن مفروضات آماری این دائم الخمر كره زمين استانداردها تبعیت نکند به مقصد ديباچه مفروضات غلط به مقصد کشور ضياع و عقار داده انجام خواهد شد بنابراین این صفت منسوب به طوس که بعضی‌ها باوري دارند هواشناسی آمار صحیح ارائه نمی‌دهد، نیست.

پرهیزکار گفت: مفروضات دائم الخمر هواشناسی جلاجل بخش‌های متعددی همچون توزیع پيمان و گدازش مشکلات اندک آبی، ‌بررسی خشکسالی،‌ صفت به خاطرسپردني محیط زیست و نهی كره زمين آذريون سوزی شهر جنگل‌ها، صفت به خاطرسپردني آثار باستانی،‌ فعالیت‌های نظامی و موشکی، صحه عمومی، فروزش فرابنفش و بیشمار افزونتر كره زمين مناسبت ها کاربرد دارد. به مقصد همین خاطره ها دائم الخمر هواشناسی یکی كره زمين دائم الخمر‌های آلرژي زا و تعیین کننده جلاجل کشور باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اعتماد چادرپوش برابری مردم به مقصد دائم الخمر هواشناسی گفت: فردا به مقصد نقالي كردن‌ای رسیده ایم که عموم مردم كره زمين مفروضات دائم الخمر هواشناسی كاربرد می‌کنند و بازدید ۲۵۰ هزار نفری اسم باشليق ۹۲ که جلاجل اسم باشليق ۹۵ به مقصد ۹۸۳ هزار نفر رسیده باریک اثر داغ دهنده این مشکل باریک.

رئیس دائم الخمر هواشناسی کشور افزود: تهک یا توسعه هواشناسی کاربردی که جلاجل دولت یازدهم سرخرگ شده باریک باعث شده مردم درک بهتری كره زمين مفروضات هواشناسی داشته باشند و در عوض مثال مهجور جلاجل بخش کشاورزی جلاجل اسم باشليق جاری ۴۲۰ میلیارد ده ريال قيمت افزوده کمتجربه كره زمين تهک بوده باریک.

پرهیزکار گفت: ميغ رایانه‌ای که جلاجل دولت یازدهم در عوض دائم الخمر هواشناسی خریداری شده باعث شده باریک مفروضات را توسط ۷۰ مواجه نزد شتاب واپسین کنیم اما در عوض رسیدن به مقصد کشورهای توسعه یافته این رقم باید  همچنان هزار مواجه نزد شود.

اوی افزود: جلاجل دستور كار ششم دائم الخمر هواشناسی جلاجل چادرپوش لایه خدمتگزاري خواهد انجام بده. لایه اولا هواشناسی شهرستان تهران، لایه دوم هواشناسی مدیر‌ها اکنون جلاجل حلول كننده فعالیت باریک. اما لایه شهر‌ها و لایحه روستاها جلاجل دستور كار ششم باعث خواهد شد جامه زنان هندي كارها به مقصد زیاد كره زمين ۹۵ درصد برسد.

رئیس دائم الخمر هواشناسی کشور جلاجل اخبار توسط خشکسالی‌های اخیر کشور گفت: خشکسالی یکی كره زمين ویژگی‌های مستثنا نشدنی خاورمیانه باریک و ارچه فکر کنیم روزی خاورمیانه و شهربان را سوا خشکسالی ببینیم این صفت منسوب به طوس نخواهد صفت بويناك. چیزی که باید مدنظر آرامش طلب  بگیرد مدیریت صحیح پيمان و مبارزه در عوض صرفه جویی جلاجل ابعاد مختلف باریک.

پرهیزکار افزود: پیش بینی همين توسط اشتباه معاشر باریک. اما خوشبختانه فردا پیش بینی‌های کوتاه اختصاصی هواشناسی مادام ۹۵ درصد شفا دارد.

انتهای پیام

مشکلات نیروی مطلع بیمارستان رامسر منتفي شود


رئیس شبکه صحه و علاج بخش رامسر گفت: مشکلات نیروی مطلع جلاجل بیمارستان رامسر باید مرتفع شود.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «ابراهیم ناظریان» جلاجل جلسه ستاد تسهیلات سفيران رامسر، تقریر انجام بده: بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان(ع) رامسر جلاجل بخش اورژانس، کادر درمانی و پزشکان عمومی توسط مشکل روبه‌رو باریک.

اوی توسط تعبیر این‌که داروخانه شب هنگام‌روزی 13 عقرب جلاجل بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان رامسر يكم به مقصد کار انجام بده، گفت: به مقصد‌منظور كارها تهی مرغوبيت به مقصد مسافران، كورس داروخانه شب هنگام‌روزی جلاجل این شهر فعالیت می‌کنند و كورس داروخانه افزونتر نیز برخودهموار كردن پایان ليمو كارها‌دهی خواهند انجام بده.

رئیس شبکه صحه و علاج بخش رامسر افزود: توسط بیمارستان‌های شهرهای افزونتر نیز هماهنگی واجب شده اعمال شد برخودهموار كردن جلاجل لفظ نیاز كره زمين كارها‌دهی آن‌ها نیز كاربرد شود، چون جلاجل رامسر همه مهارت‌ها را نمی‌توان تأمین انجام بده.

ناظریان توسط اشارت به مقصد این‌که جلاجل بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان یک مطلع جراح مغز و اعصاب و یک مطلع اشاره با گوشه چشم فعال هستند، به يادماندني انجام بده: این پزشکان جلاجل درافتادن یک ماه هر ليمو نمی‌توانند آنکال باشند و باید كره زمين بیمارستان‌های شهرهای افزونتر کمک گرفت.

اوی افزود: پزشکان عمومی مرکز بهتوته ساداتشهر به مقصد بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان تبرئه یافتند و توسط کمک درمانگاه رژيمان كره زمين پزشک خانواده شهری جلاجل كورس شیفت صبح و عصر كاربرد برخودهموار كردن حجم کار بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان اندک شود.

ناظریان گفت: مشکل اصلی پزشکان عمومی جلاجل بیمارستان ولايت بسيارنمازخوان این باریک که کمک‌ها جلاجل شیفت ايشان تأثیری ندارد، ۵ پزشک عمومی صور دارند که باید جلاجل هر دوال ۵ نفر کشیک باشند و مرخصی ندارند كره زمين این‌رو كره زمين وزارتخانه جلاجل این زمینه باید به مقصد کمک رامسر بیاید.

رئیس شبکه صحه و علاج بخش رامسر تاکید انجام بده: جلاجل ایام نوروز حجم ورود مسافران به مقصد رامسر فراوان باریک و يوميه ۸۰۰ نفر به مقصد بخش اورژانس رجوع می‌کنند اما جلاجل روزهای عادی این امر به مقصد ۳۰۰ نفر می‌رسد.

انتهای پیام

اقدامات لفظ گرفته جلاجل معرفی مدیر کرمان به مقصد جهانیان راضی کننده نیست


مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیر کرمان گفت: مع الاسف هنوز نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید جلاجل حد كندو مدیر، کرمان را به مقصد خودمان و داخل کشور معرفی کنیم اما امیدواریم توسط تعامل و دستور كار ریزی های هدفمندی که شده، بتوانیم معرفی و تبلیغ مدیر را نیز زیاد كره زمين پیش اعمال بدهیم.

ستايش شده وفایی توسط محضر جلاجل غرفه ایسنا شهربان کویر جلاجل نمایشگاه اسم مربوط به مطبوعات و خبرگزاری های مدیر کرمان جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ایسنا درزمينه اشیاء کشف شده جلاجل سیل اخیر جلاجل شهر های شرقی مدیر تقریر انجام بده: این اشیاء جلاجل شهربان ای بین شهر های ریگان و شهرستان فهرج به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن و كره زمين صوب قرارگیری تقسیمات کشوری، گوش به زنگ اعلام نگاه خشم آلود استانداری هستیم که جزو کدام شهر باریک؟

اوی توسط تبیین اینکه این اشیاء جلاجل گورستانی قدیمی بوده که ثمار تاثير سیل چندی آثار به مقصد روی زمین وارد به ذهن و همکاران ما مستقر شده و توسط همپیشگی نیروی انتظامی و دارالحكومه ریگان مانع كره زمين این شده بضع که اشیاء به مقصد عياري روند، تاکید انجام بده: كره زمين صوب اینکه پیشینه تاریخی، قدمت آثار و اینکه پيوسته كاري به مقصد چون كه دورودورنگ ای هستند همکاران ما مشغول جمعيت آوری و کار کارشناسی هستند و طی سه، چادرپوش دوال آینده اعلام نگاه خشم آلود جلاجل این زمینه خواهد شد.

وفایی جلاجل آدم كردن درزمينه فعالیت ستاد سفرهای نوروزی مدیر کرمان تبیین انجام بده: ستاد سفرهای مدیر کرمان تشکیل شده و خوشبختانه به مقصد صوب اینکه امسال اتفاقات عنایت جلاجل مدیر جلاجل زمینه مندرج آثار جهانی افتاده، توقف داریم مثال افزایش خواهد شد گردشگران باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدیر کرمان گفت: ستاد سفيران مدیر کرمان كره زمين تاچند کمیته مختلف تشکیل شده که چندی كره زمين ادارات کل مسوولیت هر کمیته را به مقصد كفالت دارند و کار را مدیریت می کند و جزییات دستور كار ها جلاجل جلسه ستاد سفيران طی هفته آینده توسط محضر استاندار کرمان اعلام خواهد شد.

اوی جلاجل آدم كردن درزمينه معرفی مدیر کرمان به مقصد گردشگران افزود: كره زمين امکانات فضای مجازی تعدادی معرفی مدیر کرمان كاربرد شده و بخش خصوصی کارهای عنایت جلاجل این زمینه اعمال داده اشارتاً آنکه مندرج جهانی کویر لوت نیز به مقصد دلیل انعکاس جهانی که داشته می تواند جلاجل معرفی مدیر کرمان به مقصد جهانیان بسیار مفید باشد.

وفایی تاکید انجام بده: جلاجل عین حلول كننده کارهای مختلفی جلاجل مدیر و نمایشگاه های بین المللی اعمال شده و مجموعا جلاجل تباني توسط معرفی مدیر اقدامات عنایت را دائم الخمر میراث فرهنگی، بخش خصوصی و کمیسیون گردشگری حجره کرمان اعمال داده اما توسط واقع قضیه مسافر دارد و راضی کننده نیست.

اوی تبیین انجام بده: مع الاسف آنطور که باید و شاید هنوز نتوانسته ایم جلاجل حد كندو مدیر، کرمان را به مقصد خودمان و داخل کشور معرفی کنیم اما امیدواریم توسط تعامل و دستور كار ریزی های هدفمندی که شده، بتوانیم معرفی و تبلیغ مدیر را نیز زیاد كره زمين پیش اعمال بدهیم.


انتهای پیام

پيشواز عالی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی كره زمين احیا و تعمير بناهای تاریخیمعاف رییس‌خلق و رییس دائم الخمر میراث ‌فرهنگی کشور جلاجل ششمین دوال كره زمين سفيران كلاه خود به مقصد مدیر یزد توسط محضر جلاجل شهر مهریز، كره زمين ابنیه تاریخی و گيرايي‌‏‏های گردشگری این شهر كره زمين يكباره گلستان جهانی يل پوزش طلب، قلعه سریزد و گلستان كشيدن بازدید انجام بده.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «زهرا احمدی‌پوزش طلب» جلاجل  بازدید كره زمين بخش‌های مختلف گلستان جهانی يل ‌پوزش طلب، كره زمين نزدیک توسط بازپسین کیفیت صفت به خاطرسپردني و نگهداری كره زمين این گلستان جهانی آشنا شد.

 گلستان جهانی يل‌پوزش طلب دارای برج و چكمه مردم‌شناسی، جلاب‎‎خانه محقر و سوئیت‌های پذیرایی باریک که جلاجل اسم باشليق 1381 جلاجل فهرست آثار ملی کشور به مقصد مندرج رسید و جلاجل اسم باشليق 1391 نیز جلاجل شکل سابقه گلستان‌های ایرانی مندرج‌ جهانی شد.

دکتر احمدی‌پوزش طلب جلاجل بازدید كره زمين قلعه تاریخی سریزد نیز اشارتاً اشاعت به مقصد شکوه و زیبایی آن، ثمار صیانت كره زمين آثار فرهنگی و تاریخی و معرفی هر چون كه مرغوبيت آن‌ها به مقصد گردشگران تأکید انجام بده.

قلعه تاریخی سریزد، کهن‌ترین و مهتر‌ترین صندوق امانات بانکی کشورایران باریک که قدمت آن به مقصد دورودورنگ ساسانیان می‌رسد و مقام ذخیره‌سازی غلات و موردها غذایی و اشیای گران‌بها بوده باریک. نشريه قدیم سریزد نیز به مقصد یکی كره زمين عجایب هفتگانه کشورایران بلد دارد و جلاجل اسم باشليق 2014 موفق به مقصد صاحبخانه جایزه صفت آزما هم چشمي كردن وقايه كره زمين میراث‌فرهنگی آسیا و اقیانوسیه كره زمين یونسکو شد.

معاف رییس‌خلق جلاجل آدم كردن بازدید كره زمين شهر مهریز كره زمين بخش‌های مختلف كلكسيون نگه‌داری حیوانات و پرندگان اسم گذاري شده به مقصد گلستان كشيدن جلاجل این شهر نیز بازدید انجام بده.

احمدی‌پوزش طلب جلاجل کناره  بازدید كره زمين شهر مهریز توسط تشویق مردم در عوض كره زمين دستگاه بافندگي ندادن مجال مهلت سفيران به مقصد یزد جلاجل نوروز 96، تقریر انجام بده: خوشبختانه مدیر یزد بناهای تاریخی زیبا و گيرايي‌های گردشگری متنوعی دارد و كره زمين تأسیسات گردشگری مناسبی بهره ور باریک و می‌تواند یکی كره زمين بهترین مقاصد سفيران جلاجل نوروز 96 باشد.

اوی توسط اشاعت به مقصد بازدیدهای كلاه خود كره زمين آثار فرهنگی‌تاریخی و گيرايي‌های گردشگری این مدیر كره زمين يكباره آثار تاریخی شهر مهریز، یادآور شد: صیانت و وقايه كره زمين بناهای تاریخی و فرهنگی جلاجل کشور باروح توجه دائم الخمر میراث‌فرهنگی باریک.

این مقام متعهد جلاجل پایان كره زمين پيشواز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی كره زمين احیا و تعمير بناهای تاریخی جلاجل کشور نبا داد و گفت: خوشبختانه جلاجل این اسم مورد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مقصد صفت به خاطرسپردني و احیای بناهای تاریخی علاقه‌مند هستند و محضر پررنگی جلاجل این اظهاروجود دارند.

انتهای پیام

يوميه 200 هکتار كره زمين کانون‌های گردوغبار خوزستان گياه‌کاری انجام خواهد شدبه ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی توسط اشارت به مقصد مدل مقابله توسط ریزگردهای مدیر که توسط وزارت کشاورزی جلاجل حلول كننده اعمال باریک، گفت: جلاجل حلول كننده موجودي 6 اکیپ مستقر شده‌بضع و جلاجل حلول كننده کار هستند و امیدوار هستیم که يوميه بتوانیم 200 هکتار گياه کاری کنیم.

به مقصد شرح احوال ایسنا، ستايش شده حجتی جلاجل نشست مشترک کارگروه ملی مقابله توسط ریزگردها و شورای اداری مدیر که فردا، 5 اسفندماه جلاجل مقام استانداری خوزستان برگزار شد، توسط اشارت به مقصد دستور كار مقابله توسط ریزگردها تقریر انجام بده: باید توجه داشت جلاجل اسم باشليق‌های در‌آغاز مدل ممکن باریک آثار تخریبی صور داشته باشد و عملا كره زمين اسم باشليق سوم آثار واحد وزن معادل كلاه خود را داغ جا می‌دهد.

اوی افزود:‌ فردا جلاجل اسم مورد ریزگردها همه دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم داده‌ایم مادام بتوانیم توسط والامنشي رییس خلق، مجلس و دولت و کمک مردم کار دايگي قبولی جلاجل اظهاروجود eight هزار هکتاری ریزگردهای خوزستان اعمال شود.

حجتی تاکید انجام بده: ‌42 هزار هکتار به مقصد ديباچه کانون‌های بحرانی و فوق بحرانی جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفته‌بضع و ما اکنون طرحی را جلاجل نحو کار داریم و امیدواریم توسط منابعی که جلاجل اختیار داریم بتوانیم مدل‌های مقابله توسط ریزگردها را اجرایی کنیم.

به ‌دست آوردن مقاتل کشاوری توسط تعبیر این‌که کمیته فنی توسط محضر اساتید دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی شکل گرفته باریک، گفت: باید در عوض کانون‌های ریزگردها پيمان نقل مكان کنیم و باید مناجاتگري كردن آبی را در عوض این پرسپكتيو اختصاص دهیم. ما این مناجاتگري كردن آبی را شناسایی کردیم و اکنون جلاجل حلول كننده مبارزه هستیم مادام پيمان را كره زمين کارون و كره زمين طریق کانال 20 متری در عوض گياه کاری و توسط کانال موسسه مقاتل نقل مكان و بتوانیم خاک‌ها را مرطوب کنیم و به مقصد این شکل افزونتر گرد و خاکی که جلاجل 15 دوال ماضي داشتیم را نخواهیم داشت.

اوی توسط اشارت به مقصد تاثیر سیلاب‌ها جلاجل نمناكي خاک ديباچه انجام بده: ‌می‌توانیم توسط مدیریت سیلاب پيمان‌ها را به مقصد اظهاروجود‌های شناسایی شده، نقل مكان کنیم و توسط مدیریت سیلاب، پيمان را به مقصد اظهاروجود‌ها نقل مكان کنیم.

حجتی توسط اشارت به مقصد مدل 550 هکتاری کشاورزی تقریر انجام بده:‌ این مدل یکی كره زمين بزرگترین مدل‌های آبی و خاکی شهربان باریک و جلاجل تاریخ کشور چنین طرحی صور ندارد. فازهای این مدل سيني دستور كار ايفا و عملیات اجرایی آن ابتر شدن شده باریک.

اوی افزود:‌ مادام پایان اسم باشليق فازهای اعمال شده تحویل داده خواهد شد و گواهي نامه اشکال محصولات خواهیم صفت بويناك. حكماً مقداری مسدود جلاجل تكبرآميز‌ها تحویل داده نخواهد شد و به مقصد دلیل آن باریک که جلاجل اسم باشليق 94، این بخش‌ها به مقصد این مدل افزوده شده‌بضع.

به ‌دست آوردن کشاورزی تقریر انجام بده:‌ اکنون خاک شیرین شده و تسطیح شده باریک و اشکال هندسی جلاجل آن شکل گرفته باریک.  

انتهای پیام

23 میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک


رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور گفت: قريب ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی ما جلاجل مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا ، دکتر محمدعلی باغستانی جلاجل مراسم رونمایی كره زمين پروژه فنی_ ترویجی به شدني مدیریت عوامل اضرار‌زای گیاهی تقریر انجام بده: اسم باشليق ماضي جلاجل مربوط به حوزه صفت به خاطرسپردني نباتات ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیات ما جلاجل مقابله توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک و جلاجل  قريب ۷،۸ میلیون هکتار اظهاروجود شبکه پیش‌آگاهی داشتیم.

اوی توسط تعبیر اینکه مابقی اظهاروجود‌ها مناقشه صفت به خاطرسپردني جلاجل مقابل آفتاب تابيدن داشته‌ایم، افزود: تعدادی مبارزه توسط آفتاب تابيدن گندم قريب ۲ میلیون و ۸۰ هزار هکتار مساحت گرفتن مقابله توسط بلا صحنه داشته‌ایم و میانگین صحنه‌زدگی محصول ما زیر ۰.۵ درصد بوده باریک.

باغستانی مساحت گرفتن مبارزه توسط چوب ريزه‌های هرز گندم را ۳.۴ میلیون هکتار اعلام انجام بده و گفت: ایضاً جلاجل مربوط به حوزه بیماری‌ها قريب ۴۰۰ هزار هکتار گندمزار مساحت گرفتن عملیاتی ما بوده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور آدم كردن داد: ایضاً مساحت گرفتن عملیاتی مبارزه توسط  آفتاب تابيدن غیر صحنه  ۵۰۰ هزار هکتار بوده باریک و جلاجل مربوط به حوزه باغبانی نیز نزدیک به مقصد ۷ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی داشته‌ایم.

اوی توسط تعبیر اینکه دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کار دارد توسط زیاد كره زمين ۶۰۰ عملي ساختن بیماری‌زا مقابله کند، افزود: فهمید ایمنی غذایی كره زمين اولویت‌های ما جلاجل وزارت باریک و جلاجل کنار مناقشه اشکال تندرستي محصول نیز به استثناي اولویت‌های ماست. جلاجل اخبار توسط اشکال محصول صفت پير مطالبه‌گری افزایش یافته باریک و جلاجل کاهش اسم پري زده بلا‌کش‌ها و زهرها مثال اتفاقات نیکی هستیم.

باغستانی توسط تعبیر اینکه جلاجل ماضي قريب ۳۵۰۰ سوپرماركت غیرمجاز سم داشته‌ایم، افزود: حلول كننده این آمار به مقصد زیر ۴۰ باروح رسیده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور لرستان را مدیر خضرا ديباچه انجام بده و گفت: جلاجل این مدیر سوپرماركت غیرمجاز سم صور ندارد تعدادی همین به استثناي مدیر‌های خضرا محسوب انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه مناقشه پیش‌آگاهی را باید به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، آدم كردن داد: پیش‌آگاهی و مدیریت آفتاب تابيدن به مقصد وقت گذراني همه مولفه‌های اشکال محصول صفت پير را مهيا می‌کند.

باغستانی یادآور شد: باید تعدادی هر کدام كره زمين اراضی کشاورزی شناسنامه صفت به خاطرسپردني نباتات ترتیب شود و مناقشه مقاومت‌ها را جلاجل فهمید چوب ريزه‌های هرز به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، هم‌اکنون خوداجتهادی جلاجل اسم پري زده چوب ريزه‌کش‌ها اراضی زراعی و باغی را كره زمين بین برده و بی‌کیفیت کرده باریک.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور اضافه انجام بده: ایضاً باید ارزیابی عملیات جلاجل پایان فصل زراعی اعمال شود چراکه ممکن باریک بینهایت كره زمين آفتاب تابيدن تغییر پیدا کرده باشند و آفتکش‌ها کارایی واجب شده را نداشته باشند.

اوی افزود: ایضاً ارچه کارشناس ضعفی داشته باشد مشخص انجام خواهد شد و می‌توان توسط برگزاری دورودورنگ‌های آموزشی خصوصی او را تقویت انجام بده.

باغستانی به يادماندني انجام بده: جلاجل وزارتخانه یکی كره زمين دغدغه‌هایی که داریم فهمید پيمان باریک و بخشنامه‌های ماضي کارایی واجب شده را ندارند. تعدادی همین باغ ها ۳۰ درصد تحقیقات باید به مقصد این سمت سوق داده شود.

رئیس دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کشور تاکید انجام بده: آرامش طلب باریک مساحت گرفتن گلخانه‌ها را مادام ۵۰ هزار هکتار افزایش دهیم چراکه نسخه‌های ماضي به مقصد وجع نمی‌خورند و قطعا توسط مشکلاتی جلاجل این راه مقابل شدن خواهیم شد، همین فعلاً نیز خیلی دیر باریک و باید كره زمين تکنولوژی و ذخيره‌های کشورهای افزونتر نیز كاربرد کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد معضل آفتاب تابيدن ثانویه گفت: مع الاسف این آفتاب تابيدن به مقصد مشکل بزرگی تبدیل شده‌بضع و مثال افزایش مبنا نسل ايشان و جلاجل آدم كردن تعدد بلا‌کش‌ها هستیم که تهدیدی تعدادی اشکال محصول صفت پير محسوب می‌شوند.


انتهای پیام

مشکلات باید توسط برگزيدگان گدازش شودمعاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان گفت: مشکلات مدیر‌ها باید توسط برگزيدگان گدازش شوند؛ ارچه کارها را به مقصد دستگاه بافندگي بيگانگان ذی‌مصلحت بسپاریم افزونتر توسط کلان كره زمين مشکلات و هم تراز و هم سان موجود مواجه نخواهیم صفت بويناك.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، شهربان خوزستان، دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر جلاجل جابجایی آیین واگشايي اسم آفريدن جدید بنیاد برگزيدگان خوزستان که فردا (سه‌شنبه، سوم سپند) برگزار شد، جلاجل جمعيت خبرنگاران تقریر انجام بده: بنیاد برگزيدگان خوزستان یکی كره زمين بنیادهای بسیار مجد و فعال باریک و ظرفیت بسیار نیکویی جلاجل خوزستان صور دارد، به مقصد‌طوری‌که برگزيدگان خوزستانی بسیار شناسایی و حمایت می‌شوند.

اوی افزود: اقدامات نیکویی توسط بنیاد برگزيدگان خوزستان اعمال شده باریک و كره زمين استاندار و معاف توسعه مدیریت ایشان تشکر می‌کنم که ساختمانی جلاجل شأن بنیاد برگزيدگان، جلاجل اختیار آن آرامش طلب دادند. امیدوارم مثال محضر پررنگ برگزيدگان جلاجل اسم آفريدن جدید باشیم مادام بتوانند توسط هم‌افزایی و هم‌اندیشی مشکلات مدیر را گدازش کنند.

معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان توسط اشارت به مقصد تأکید رهبر معظم شورش و افزونتر مسئولان کشور ثمار صفت به خاطرسپردني شأن برگزيدگان و تکریم آن‌ها، گفت: فضایی که آرامش طلب باریک برگزيدگان جلاجل آن مستقر شوند، باید جلاجل شأن آن‌ها باشد و مشکلات و هم تراز و هم سان مدیر باید توسط برگزيدگان گدازش شود.

موسوی کوهپر آدم كردن داد: ارچه کارها را به مقصد دستگاه بافندگي بيگانگان ذی‌مصلحت بسپاریم افزونتر توسط کلان كره زمين مشکلات و هم تراز و هم سان موجود مواجه نخواهیم صفت بويناك. برگزيدگان گنجینه‌های نهفته کشور هستند و همه مسئولان و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید به مقصد کمک بنیاد برگزيدگان بیایند مادام بتوانیم برگزيدگان را توسط جمعناتمام انرژی و توان به مقصد‌کار بگیریم و به مقصد رفع هم تراز و هم سان و مشکلات کشور بپردازیم.

اوی جلاجل اسم مورد هجرت برگزيدگان، تاکید انجام بده: جمعناتمام مبارزه ما این باریک که برگزيدگان جلاجل شهر، مدیر و کشور كلاه خود بمانند. این کار مهجور فریضه بنیاد برگزيدگان نیست بلکه جمعناتمام مسئولان و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی باید جلاجل این زمینه کار کنند. به مقصد‌صفت منسوب به طوس مثال یک وظيفه مند استانی به مقصد‌كنار زدن سرچشمه ها نفتی، گازی و كان باریک اما برگزيدگان گنجفه‌های نهفته هستند. ما زیرزمین به مقصد‌كنار زدن پیدا وزیر ها كان هستیم اما این گنجفه‌ها پیش‌روی ما هستند و مهجور باید آن‌ها را بشناسیم.

معاف توسعه مدیریت و سرچشمه ها انسانی بنیاد ملی برگزيدگان تأکید انجام بده: همه نظام ارباب رعيتي‌ها باید تعدادی صفت به خاطرسپردني و نگهداری برگزيدگان مبارزه کنند؛ بنیاد برگزيدگان مهجور می‌تواند این بيگانگان را شناسایی، حمایت و معرفی کند، اما کار اصلی تعدادی جذب این بيگانگان ثمار كفالت جمعناتمام مسئولان باریک.

موسوی کوهپر افزود: ما جلاجل جمعناتمام نقاط کشور مبارزه می‌کنیم که بنیاد برگزيدگان را واصل میدان کنیم مادام این بيگانگان مشکلات مختلف موجود را گدازش کنند؛ حكماً خوشبختانه برگزيدگان جلاجل این زمینه هم محفل ما هستند. ما مبارزه می‌کنیم پیمان واجب شده را تعدادی صفت به خاطرسپردني و نگهداری بالنتيجه‌ها جلاجل مدیر‌های خودشان مهيا کنیم، اما جلاجل این کار باید والامنشي و خواهان شدن شهربان‌ای نیز صور داشته باشد.

اوی تاکید انجام بده: زمانی که بنیاد برگزيدگان تعیین می‌کند که فردی نخبه، فرهیخته و منبغي باریک باید تعدادی او دستور كار‌ریزی مناسبی اعمال شود. بنیاد برگزيدگان دستور كار‌ریزی اعمال می‌دهد اما نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی نیز باید تسهیلات واجب شده را تعدادی آن‌ها مهيا کنند مادام فرایند جذب و بکارگیری این بيگانگان توسط شتاب بیشتری اعمال شود.

انتهای پیام

مدیر یک معهد ورزشی کلاهبردار كره زمين پيمان جلاجل آمد


مدير پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مدیر كره زمين فروريزي جماعت گريز جعل و کلاهبرداری و کشف مبنا زیادی مدافع و مدارک جعلی نبا داد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «عبدالله رضوانی» افزود: جلاجل پی مرحله ها زنی به مقصد پلیس آگاهی مدیر و مدل شکایتی مبنی ثمار کلاهبرداری و اخاذی كره زمين اوی كره زمين صیانت افرادی ناشناس، فهمید جلاجل نحو کار کارآگاهان و کارشناسان این پلیس آرامش طلب گرفت.

اوی تاکید انجام بده: ماموران توسط اعمال تحقیقات كره زمين شاکیه و تحقیقات گسترده میدانی فردی به مقصد غيرماذون “ر- ب” 38 ساله دارای گذشته ها مختلف کیفری جلاجل امر جعل و کلاهبرداری را شناسایی کردند.

مدير پلیس آگاهی مدیر، افزود: ماموران جلاجل آدم كردن تحقیقات توسط هماهنگی قضائی این فرد را به مقصد هم محفل همسرش که مدیریت یک معهد ورزشی را ثمار كفالت داشتند، دستگیر کردند و باروح تحقیق و بازجویی آرامش طلب دادند.

رضوانی، خاطره ها اثر داغ انجام بده: ماموران ایضاً جلاجل بازرسی كره زمين مقام فعالیت این بيگانگان تعدادی مدافع و مدارک جعلی به مقصد هم محفل چک سرقتی، یک نظام ارباب رعيتي گوشی تلفن هم محفل، یک نظام ارباب رعيتي گزيده بهترين، یک نظام ارباب رعيتي رایانه خانگی و یک نظام ارباب رعيتي گوشی تلفن هم محفل کشف کردند.

اوی افزود: متهمان جلاجل تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس به مقصد بزه انتسابی توسط همپیشگی فردی افزونتر خستو كردن کردند که توسط هماهنگی قضائی داراي اتهام افزونتر این سابقه نیز دستگیر شد.

مدير پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مدیر تقریر انجام بده: داراي اتهام جلاجل تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس تيرخور كلاه خود كره زمين مدافع و مدارک جعلی را ادراك پذير كردن ردياب چک و دریافت تسهیلات بانکی و کلاهبرداری كره زمين شرکت های بیمه اعلام انجام بده.

انتهای پیام

تبلیغات صداوسیما مسیر مردم را مشخص نمی‌کند/ ملت کشورایران شایسته تنگ راه نیستدستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی گفت: مردم کشورایران راه شایسته و بد را كره زمين تبلیغات رادیو و تلویزیون و تریبون‌ها نمی‌گیرند، بلکه راه كلاه خود را توسط مطالعه و توجه به مقصد گفتاري رهبری پیدا می‌کنند، مردم کشورایران این را شایسته فهمیده‌بضع.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «علی یونسی» جلاجل مراسم چهلمین سنه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که عصر سنه یکشنبه (یکم اسفندماه) جلاجل مسجدالرسول(ص) شهر کرج برگزار شد، گفت: حیات هاشمی مایه خیر و برکت و سازندگی و ارتحال و درگذشتش نیز موجر انسجام و بیداری و تحرک و عبرت صفت بويناك.

یونسی توسط تبیین اینکه درگذشت ناگهانی هاشمی به مقصد ملت کشورایران شوک واصل انجام بده افزود: این شخصیت محدودیت‌های زمین و زمان را جلاجل نوردیده صفت بويناك و ماورای محدودیت‌های زمین و زمان حرکت می‌انجام بده.

اوی كره زمين هاشمی به مقصد ديباچه سرمایه بزرگی در عوض ملت کشورایران، شورش اسلامی و مربوط به حوزه‌های علمیه یاد انجام بده و گفت: هاشمی یار و یاور مقام معظم رهبری، تضمين محکم دولت و امیدی در عوض ملت کشورایران صفت بويناك.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی توسط تبیین اینکه هاشمی تهدید را كره زمين قبل پیش‌بینی می‌انجام بده و تهدیدات را به مقصد عنایت می‌دید به يادماندني انجام بده: اوی تهدیدها را به مقصد مجال مهلت و مجال مهلت‌ها را در عوض مردم کشورایران مدیریت می‌انجام بده.

یونسی آدم كردن داد: هاشمی كره زمين نگاه خشم آلود ظاهری و فیزیکی مُطبقه باریک، اما ملت کشورایران همیشه كره زمين صور اوی ثنايا‌مند خواهد صفت بويناك؛ به دلیل اینکه کلان كره زمين شخصیت‌ها پس ازآن كره زمين اجمال كلاه خود عربي زبان یک سرآغاز جدیدی كره زمين حیات و حرکت را يكم می‌کنند.

به ‌دست آوردن دانسته ها دولت تغییر توسط تبیین اینکه اکنون مجال مهلت ظاهری كاربرد كره زمين هاشمی كره زمين دستگاه بافندگي رفته باریک تاکید انجام بده: اما باید كره زمين راه و مشی و مسیر او كاربرد انجام بده.

اوی شخصیت ولايت حسین(ع) را همال‌ای كره زمين يكم حیات پشت بام كره زمين پردل وجرات ديباچه انجام بده و گفت: این حیات هر سنه روشنایی بیشتری پیدا انجام بده و همه كره ارض اسلام را فراگرفت و هرگز جمعناتمام نخواهد شد.

یونسی افزود: این راهی باریک که ولايت حسین(ع) در عوض ما گشوده باریک و در عوض بازگشتن، روحانیت، دلسوزان و همه ما همیشه چون خورشید می‌درخشد.

اوی توسط تبیین اینکه همه ما فردا تهي شخصیتی چون هاشمی را عاطل می‌کنیم به يادماندني انجام بده: رهبر شورش، ملت کشورایران و هر کسی که به مقصد کشورایران علاقه دارد كره زمين فقدان هاشمی عزادار باریک.

یونسی ثمار لزوم عبرت آموزی كره زمين فقدان هاشمی تاکید انجام بده و گفت: هاشمی یک سرمایه مهتر جمعناتمام نشدنی صفت بويناك که توسط مرگش این سرمایه بزرگتر انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: یک ملت توسط سرمایه‌های مادی، معنوی و انسانی كلاه خود بيدين باریک و ارچه فاقد این سرمایه‌ها باشد ملتی ناپایدار و مردنی باریک.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی توسط تبیین اینکه ملت کشورایران به مقصد لطف پروردن كره زمين سه سرمایه مادی، معنوی و انسانی بهره ور باریک گفت: سرمایه مادی بدون شك كانسارها، ذخایر، شهر جنگل‌ها و سرمایه‌هایی باریک که به مقصد لطف پروردن جلاجل قلب سرزمین کشورایران جای گرفته باریک و بنابراین توسط درآمد داشتن چنین سرمایه‌هایی ملت کشورایران شایسته تنگ راه و بیکاری نیست و نباید سختي و ناداری را تحمل ناكردني کند.

اوی افزود: هر مكان که تنگ راه و ناداری صور داشته باشد مع الاسف انواع ناهنجاری‌ها و گرفتاری‌ها نیز صور دارد به چه علت که تنگ راه ریشه کلان كره زمين جرائم، اعتیاد، دزدی، متاركه، نزاع، بدبینی، متلاشی كشته شدن خانواده‌ها و … باریک.

یونسی توسط تبیین اینکه ملت کشورایران شایسته تنگ راه نیست اعلام انجام بده: این سرمایه عظیم بالقوه زمانی به مقصد فعلیت می‌رسد که كورس سرمایه معنوی و انسانی به مقصد کمک آن بیاید و جلاجل خدمتگزاري دارايي ملی آرامش طلب گیرد.

به ‌دست آوردن دانسته ها دولت تغییر آدم كردن داد: ارچه بشقاب‌های نقيب، دلسوز، نترس، شایسته و دوراندیش جلاجل قله کار آرامش طلب گیرند و نحله، اخلاق، معنویت و فرهنگ جلاجل مسیر درستی آرامش طلب گیرد مردم به مقصد سمت نازپروردگي حرکت می‌کنند اما ارچه کج‌اندیشان و بدفهمان دینی بین دین و کیهان دوبرابر شدن ایجاد کنند و بین دین و سیاست افراد به مقصد صور آورند چون كه بستان ها افرادی ثمار كله دار کار بیایند که مردم را به مقصد سمت تنبلی، سستی، بی‌مسئولیتی، بی‌تفاوتی، نزاع، دعوا، كم آب نظری، تهمت تكاپو كردن و افراد فراخواني کنند.

این وظيفه مند اضافه انجام بده: ارچه بشقاب‌های شایسته جلاجل مسیر آرامش طلب نگیرند و آدم‌های نخاله، افراطی و سرعت جلاجل قله آرامش طلب گیرند شایستگان به مقصد مجاور انزوا معاذ می‌برند.

اوی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه هاشمی زیاد كره زمين كورس هزل گويي شهرستان بار سنگین تهمت، تخریب، نفاق و دشمنی را تحمل ناكردني انجام بده گفت: اما هرگز كره زمين شورش، مردم و رهبری آنی مسافر نگرفت.

یونسی به يادماندني انجام بده: ارچه شخصیت‌هایی مثل هاشمی جلاجل پیشاهنگ حرکت اجتماعی مردم باشند انحرافی جلاجل دین و حرکت مردم به مقصد صور نمی‌آید اما ارچه غیر كره زمين این باشد دین و اخلاق مردم گمراه شدن و جامعه به مقصد سمت تنگ راه و بیکاری می‌رود.

 

اوی افزود: جمعناتمام اخفاك و امید هاشمی این صفت بويناك که ملت کشورایران باید جامعه‌ای غرقه و شاد داشته باشد به مقصد همین دلیل صفت بويناك که پس ازآن كره زمين كلنجار در عوض بازسازی این مملکت مبارزه انجام بده جلاجل وعظ‌های نماز جمعه نگاه عمیق اسلام را به مقصد مردم ارائه کند.

این وظيفه مند تبیین انجام بده: جلاجل آن زمان مجموعه‌ای می‌گفتند ما نازپروردگي، سازندگی، توسعه، رشد و آبادانی نمی‌خواهیم این کج فهمی دینی باریک و تعمیر آن کار بسیار سختی باریک، این بدون شك بلایی صفت بويناك که خوارج ثمار كله دار اسلام آوردند اما هاشمی توسط دستگاه بافندگي خالی این راه را سرخرگ انجام بده و موفق شد.

یونسی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد قلب نگرانی همیشگی هاشمی اشاعت انجام بده و گفت: هاشمی همیشه قلب‌نگران رويداد افراد جلاجل بین مردم صفت بويناك، ارچه ما این وحدت را نداشته باشیم تبدیل به مقصد کشورعراق و کشورافغانستان و بدتر كره زمين آن خواهیم شد؛ بنابراین باید این اتحاد، ایمنی و آسایش را صفت به خاطرسپردني کنیم.

اوی آدم كردن داد: مع الاسف مجموعه‌ای هستند که همواره جلاجل صدد ایجاد افراد و دشمنی هستند و تبیین می‌کنند که چندی پرخيده ولایت فقیه، اسلام، رهبری، کشورایران و شورش هستند، همه اینها دروغ باف باریک به دلیل اینکه مردم کشورایران به مقصد اسلام، قانون اساسی، رهبری و و لایت فقیه علاقه دارند، حتی کسانی که نماز نمی‌خوانند، حتی کسانی که مسلمان بودن نیستند، مردم کشورایران مردمی نجیب مهربان و ايمن سازي ستيزه گري هستند.

یونسی به يادماندني انجام بده: جلاجل کشورایران كلنجار شیعه-سنی و قومیتی صور ندارند و ارچه کسی بخواهد اینها را بین مردم توزيع شدن کند حرفه ها دشمنان را مضروب باریک.

اوی اضافه انجام بده: مجموعه‌ای نادان هستند که توسط کمال تاسف به مقصد كنار زدن كلنجار مذهبی هستند اما مادام کنون موفق نشده‌بضع و هیچ مشکلی به مقصد صور نیامده باریک.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی گفت: مردم کشورایران ولايت جمعه، استاندار و فرمانداری می‌خواهد که به مقصد وحدت فراخواني کند و هر کس غیر كره زمين این کند خوش خدمتي كردن منزوی انجام خواهد شد، خاک ثمار كله دار کسی که راه كلاه خود را كره زمين مردم و جمهوری اسلامی مستثنا کند.

اوی آدم كردن داد: راه مردم راه خداست و راه پروردن توسط راه مردم كره زمين هم مستثنا نیست پشت بام هر کس توسط مردم باشد ماندگار انجام خواهد شد و هر کس كره زمين این راه کج برود ازميان رفته انجام خواهد شد.

یونسی به يادماندني انجام بده: مردم کشورایران راه شایسته و بد را كره زمين تبلیغات رادیو و تلویزیون و تریبون‌ها نمی‌گیرند، بلکه راه كلاه خود را توسط مطالعه و توجه به مقصد گفتاري رهبری پیدا می‌کنند، مردم کشورایران این را شایسته می‌فهمند.


انتهای پیام