لزوم مأموریت‌گرا توافق داشتن دانشگاه‌ها تعدادی حقيرشمردن دانشگاه کارآفرینبه مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، دکتر سیدمنصور سیدنژاد جلاجل اختتامیه جشنواره ایده‌های شهروندی که پسفردا (سه‌شنبه، 12 كولاك‌ماه) جلاجل دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان برگزار شد، تقریر انجام بده: جشنواره ایده‌های شهروندی متعلق به مقصد همه باریک و دانشگاه كلاه خود را خادمان جامعه شهری می‌داند.

اوی افزود: جلاجل کشور ما آموزش عالی كره زمين قريب 80 اسم باشليق ماضي تاکنون اظهاروجود‌ها و فرازونشیب‌های مختلفی داشته باریک؛ نگاه‌ها باید به مقصد آینده بوده و ماضي به مقصد‌مثابت هیبت‌ای تعدادی آینده پیش‌رو باشد. اکنون افزونتر دوران دانشگاه‌های آموزش‌آسه اي به مقصد تكميل رسیده و زمان فعالیت دانشگاه‌های نسل سوم یعنی کارآفرین باریک.

رئیس دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان توسط تعبیر اینکه شتاب ترفیع جلاجل کیهان زیاد كره زمين کشورایران باریک، گفت: توسط این صور فضای مجازی پسفردا دسترسی‌ها را زیادتر کرده باریک؛ امروزه بشقاب‌هایی موفق هستند که بتوانند توسط زمان حرکت کنند. قطعاً فرآیند مأموریت‌گرا كشته شدن و اداشده به مقصد مأموریت خاص باید جلاجل اولویت آرامش طلب گیرد، جلاجل غیر این لفظ كره زمين دیگران خلف می‌مانیم.

سیدنژاد توسط تاکید ثمار اینکه دانشگاهی که نتواند دانایی كلاه خود را به مقصد دارایی تبدیل کند دانشگاه بادرنگ‌ای نیست، ديباچه انجام بده: دانشجویی که بتواند ایده كلاه خود را به مقصد پدیده تبدیل کند، دانشجوی موفقی نخواهد صفت بويناك. افزونتر دورودورنگ مدرک‌گرایی به مقصد كله دار وارد به ذهن و عصر جدیدی يكم شده باریک. دانشگاه تکنیک شهر بهبهان نیز نباید كره زمين این قافله خلف بماند و اکنون خرسندم که دانشگاه توانسته باریک قدم‌هایی جلاجل این راه بردارد.

اوی تقریر انجام بده: نتیجه پیگیری‌های دانشگاه جلاجل این زمینه، تأسیس مرکز توسعه استادي‌های پیشرفته جواردانشگاهی باریک و پشت بام كره زمين تا چه وقت ماه كره زمين راه‌اندازی این مرکز، زیاد كره زمين چندین هزار وقت نما الفبايي‌آموزی اعمال شده باریک.

رئیس دانشگاه تکنیک انگشتري‌الانبیاء شهر بهبهان توسط تعبیر اینکه شهرستان پردیس پارک علم و فناوری مکانی تعدادی رساندن ایده‌ها به مقصد محب تآميز تجاری‌سازی و اشکال پرپشت باریک، افزود: مراکز رشد نیز می‌توانند رختخواب درخور اطفال تعدادی کار را مهيا کنند و دانشگاه فرد این رينگ چرخ‌ها را مهيا خواهد انجام بده. جشنواره ایده‌های شهروندی نیز فرد آغازی تعدادی این کار باریک.

سیدنژاد گفت: ایده‌های شهروندی باید جلي پیدا کنند و جلاجل بخش‌هایی که امکان تبدیل كشته شدن به مقصد پدیده را دارند این همزباني رخ دهد و محصولات آن‌ها به مقصد اشکال پرپشت برسد. پسفردا دانشگاه افزونتر به مقصد دانشجویی که فرد به مقصد كنار زدن مدرک باشد نیاز ندارد بلکه به مقصد دانشجویی نیاز داریم که جلاجل کنار مدرک، استادي نیز داشته باشد و این استادي را جلاجل اختیار جامعه آرامش طلب دهد.

اوی توسط تأکید ثمار لزوم دستور كار‌محوری دانشگاه، تاکید انجام بده: دانشگاهی که نداند پنج اسم باشليق افزونتر آرامش طلب باریک جلاجل چون كه جایگاهی باشد موفق نیست. دانشگاه باید قواله اشاره با گوشه چشم‌انداز داشته و مأموریت‌های آن مشخص باشد. بنابراین كره زمين همه دانشگاهیان فراخواني می‌کنم که جلاجل این مسیر حرکت کنند؛ چراکه رينگ چرخ‌های دانشگاه کارآفرین را تکمیل می‌کند.

در عرض جلاجل این مراسم توران دستیار مدیر شهرستان پردیس علم و فناوری شهر بهبهان، گفت: جشنواره ایده‌های شهروندی كره زمين اواسط آذر یعنی جلاجل هفته مطالعه کار كلاه خود را يكم کرده باریک. ایده‌دهندگان برخودهموار كردن 30 دی‌ماه مجال مهلت داشتند که ایده‌های كلاه خود را جلاجل سامانه جشنواره مندرج کنند و پشت بام كره زمين آن ایده‌ها توسط داوران و مسئولان شهری باروح ارزیابی آرامش طلب گرفتند.

اوی افزود: كره زمين میان قريب 70 ایده ارائه‌شده، 20 ایده به مقصد‌ديباچه بالاتر گلچين شدند که پسفردا نیز این بيگانگان ایده‌های كلاه خود را ارائه می‌دهند و ایده‌های اولا برخودهموار كردن بیستم معرفی می‌شوند.

مدیر شهرستان پردیس علم و فناوری شهر بهبهان تاکید انجام بده: ایده‌هایی که جلاجل این جشنواره ارائه شد، اثر داغ داد که شهر بهبهان شهروندان دلسوزی دارد که ارچه مجال مهلت جلاجل اختیار آن‌ها آرامش طلب گیرد، قطعاً توسط همپیشگی آن‌ها شهر آبادی خواهیم داشت. كره زمين مسئولان می‌خواهیم که این بيگانگان را فروسو حمایت كلاه خود آرامش طلب دهند برخودهموار كردن بتوانند كره زمين ایده‌های كلاه خود تعدادی ترس دادن شهری پویا و پررونق كاربرد کنند.

فعالیت 700 شرکت دانايي بنیان جلاجل مربوط به حوزه تندرستيمدیر رديف نظامي سیاستگذاری و دستور كار‌ریزی دفتراسناد توسعه فناوری تندرستي وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی كره زمين فعالیت 700 شرکت دانايي بنیان جلاجل مربوط به حوزه تندرستي جلاجل مساحي كردن کشور خبرداد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، دکترعلی علیزاده فردا 12 كولاك ماه جلاجل کناره نمایشگاه تخصصی قلق بازارگه تندرستي شروق کشور که جلاجل پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، توسط تعبیر اینکه كورس هزار و 900 شرکت دانايي بنیان جلاجل مساحي كردن کشور دایر باریک، تقریر انجام بده: قريب 700 شرکت جلاجل مربوط به حوزه تندرستي فعالیت دارند که محصولات مختلفی جلاجل زمینه دارو، تجهیزات پزشکی، بیوتکنولوژی و تجهیزات آی‌تی ارائه می‌دهند.

اوی آدم كردن داد: شرکت‌های دانايي‌بنیان تاکنون كورس هزار محصول را جلاجل زمینه‌های مختلف اشکال کرده‌بضع که به مقصد اشتهازا 6 هزار نفر كشيده شده شده‌ باریک.

مدیر رديف نظامي سیاستگذاری و دستور كار‌ریزی دفتراسناد توسعه فناوری تندرستي وزارت صحه، افزود: قريب 28 شرکت كره زمين شرکت‌های دانايي بنیان جلاجل مساحي كردن کشور پيوسته كاري به مقصد مدیر زخمي شدن رضوی باریک.

علیزاده تعبیر انجام بده: دستور كار‌ای جلاجل وزارت صحه به مقصد منظور حمایت كره زمين محصولات پزشکی صور دارد و یارانه‌ی خرید را به مقصد کسانی که این محصولات پزشکی را خریداری ‌می‌کنند، داده انجام خواهد شد. ایضاً جلاجل مساحي كردن کشور حمایت‌های مختلفی جلاجل زمینه مالیاتی و بیمه‌ای لفظ می‌گیرد.

اوی به يادماندني انجام بده: نمایشگاه تخصصی قلق بازارگه تندرستي شروق کشور که فردا جلاجل مشهد گشایش یافت هشتمین نمایشگاه جلاجل مساحي كردن کشور باریک. نخستین نمایشگاه جلاجل ماضي جلاجل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران دایر شده صفت بويناك.

مدیر دستور كار ریزی و سیاستگذاری دفتراسناد توسعه فناوری وزارت صحه، علاج بخش و آموزش پزشکی یادآور شد: قلق بازارها کمک به مقصد بازارسازی در عوض محصولات دانايي بنیان می کنند و شرکتهای نوپای دانايي بنیان زمانبندی كلاه خود را در عوض توسعه محصولات و تجاری سازی زیادتر كره زمين این طریق اعمال می دهند.


انتهای پیام

پایانه صادراتی ایرانول جلاجل دريابار ولايت خمینی(ره) به مقصد زودی واگشايي انجام خواهد شدمدیرعامل شرکت نفت ایرانول كره زمين واگشايي پایانه صادراتی ایرانول به مقصد زودی جلاجل دريابار ولايت خمینی (ره) نبا داد.

به مقصد شرح احوال سرویس بازارگاه ایسنا، بنابر اعلام شرکت نفت ایرانول، عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول توسط تبیین این نبا جلاجل جلسه پرسش و جواب توسط کارکنان که همزمان توسط يكم هزل گويي مبارک فجر برگزار شد، اشارتاً گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی گفت: جلاجل حلول كننده موجودي ساخت پایانه صادراتی ایرانول جلاجل ماهشهر روند گیتی را طی می‌کند و به مقصد حمایت پروردن ظرف ماه‌های آینده مخازن ۲۵ هزار تنی ایرانول جلاجل ماهشهر واگشايي که توسط ثنايا‌برداری كره زمين این پایانه صادراتی، بازارگاه نتیجه محصولات را جلاجل راستای صاحبخانه سود زیادتر مرغوبيت می‌توان مدیریت انجام بده.

اسحاقی که جلاجل جمعيت کارکنان درستكاري می‌انجام بده، كره زمين اشکال روغن دریایی جلاجل آینده‌ای نزدیک توسط هم‌پیشه یک برند خارجی جلاجل کشورایران نیز نبا داد و گفت: جلاجل این زمینه رایزنی‌ها تعدادی اشکال روغن دریایی توسط یک برند خارجی و مشارکت شرکت‌های داخلی جلاجل شهر آبادان اعمال شده و جلاجل این راستا تناقض‌های اولیه اعمال و به مقصد كنار زدن اجرایی‌وزیر ها تناقض و اشکال روغن دریایی تعدادی نخستین شهر بار جلاجل کشور توسط یک شرکت باانسجام اشکال روغن دریایی خارجی جلاجل کشورایران هستیم.

اوی تاکید انجام بده: ایضاً پیشنهاد یک شرکت خارجی را تعدادی جذب سرمایه‌گذاری و اشکال روغن‌های رديف نظامي ۲ و ۳ جلاجل شهر آبادان دریافت و فهمید جلاجل هیات‌مدیره مطرح و موافقت هیات‌مدیره را تعدادی جذب سرمایه‌گذاری تعدادی پالایشگاه شهر آبادان دریافت کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول جلاجل آدم كردن به مقصد شماری كره زمين پروژه‌ها و دستور كار‌های اعمال شده جلاجل شرکت طی اسم باشليق ماضي اشاعت انجام بده و گفت:  كره زمين بااستعداد‌ترین کشورپرو‍ژه‌هایی که جلاجل این اختصاصی لفظ گرفته می‌توان به مقصد تعمیرات اساسی (اورهال) واحدهای پی دی ای مظلم و هایدرو فینیشینگ پشت بام كره زمين ۱۸ اسم باشليق و يك جهت فورفورال پشت بام كره زمين ۹ اسم باشليق، توسعه و نوسازی روغن‌سازی پالایشگاه شهر آبادان جلاجل بخش بلندینگ بریم پشت بام كره زمين ۳۵ اسم باشليق‌، گدازش و فصل و ترخیص چـهار رقيب فیلترهای پيوسته كاري به مقصد پروژه اشکال واکس ناچیز روغن پشت بام كره زمين سه اسم باشليق و مونس ايشان به مقصد منظور کاهش روغن اسلک وکس و افزایش اشکال روغن صادراتی، راه‌اندازی انبارهای جوادالائمه (ع)، ثامن الائمه ۱، ۲ و ۳  و کاهش خرجیهای جاری و تعیین تکلیف و تحویل کارخانه حشره‌کش پرکنی پشت بام كره زمين ۱۰ اسم باشليق اشاعت انجام بده.

اوی اضافه انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس کلی جلاجل درافتادن كورس اسم باشليق ماضي زیاد كره زمين ۲۰ پروژه جلاجل پالایشگاه شهر آبادان ايفا شده که به مقصد صفت منسوب به طوس مثال می‌توان به مقصد بازسازی اسم آفريدن حجره‌های کنترل يك جهت عملیات، تکمیل اسم آفريدن يك جهت آزمایشگاه، اعمال فاز یک برخودهموار كردن چادرپوش ترمیم خطوط پرکنی محصول، بازسازی ديواركشي شدن استراکچر ساختمان مسقف فلزي محتواي ظرف‌سازی، بازسازی و تجهیز کانکس HSE و تکمیل و تجهیز اسم آفريدن ساختمان مسقف فلزي تعمیرات و ميراث ها افزونتر اشاعت انجام بده.

اسحاقی درادامه به مقصد معیار فروش شرکت اشاعت انجام بده و افزود:  جلاجل اسم باشليق ماضي توسط فروش ۶۱۰ هزار پريان رکورد فروش مقداری را كره زمين اولا تاسیس ایرانول تاکنون شکستیم  و جلاجل ۱۰ ماهه اولا اسم باشليق جاری توسط ۴۸۰ هزار پريان فروش توانستیم جلاجل راستای افزایش سهم بازارگاه و کاهش چشمگیر نپخته‌فروشی مشي برداریم.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل سالی که به مقصد ديباچه اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل غيرماذون‌گذاری شد توسط کاهش ۲۵ درصدی نپخته‌فروشی ما توانستیم جلاجل ۱۰ ماهه زیاد كره زمين ۱۰۰ میلیون لیتر محصول نهایی بفروشیم.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول ایضاً گفت: جلاجل حلول كننده تدوین استراتژی ۱۴۰۴ ایرانول هستیم برخودهموار كردن توسط تصویب این استراتژی جلاجل هیات‌مدیره توسط دستور كار محوری کارها را اعمال دهیم.

اسحاقی جلاجل آدم كردن جلاجل باروح ترخیص و مونس چادرپوش رقيب فیلتر كره زمين گمرگ نیز گفت: توسط رایزنی‌های اعمال شده توانستیم این  فیلترها را ترخیص کنیم که تعدادی يك جهت موم‌زدائی این چادرپوش فیلتر مونس و فاز اولا آن  جلاجل اواخر اسم باشليق آینده به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

اوی اضافه انجام بده: توسط ثنايا‌برداری كره زمين این پروژه روغن موجود جلاجل اسلک وکس تولیدی به مقصد زیر سه درصد کاهش و کیفیت اسلک وکس مرغوبيت انجام خواهد شد و سالاسال قريب ۱۱ میلیون لیتر روغن صادراتی به مقصد روغن صادراتی ایرانول اضافه انجام خواهد شد که سود مناسبی هم كره زمين ناحیه فروش اسلک وکس توسط کیفیت و هم كره زمين ناحیه ۱۱ میلیون لیتر روغن صادراتی نصیب ایرانول انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت ایرانول جلاجل باروح نخستین روغن صادراتی گیاهی کشور که توسط ایرانول اشکال شده، نیز گفت: این روغن موتور که جلاجل اردیبهشت‌ماه امسال جلاجل جمعيت عاملان فروش کشور رونمایی شد به مقصد دلیل کاهش کثافت جو (محیط زیست) و کاهش اسم پري زده گازوئيل توانست مشي مهمی جلاجل صرفه‌جویی و صیانت كره زمين مناجاتگري كردن تجدیدناپذیر کشور بردارد.

اوی اضافه انجام بده: این محصول تمامی تائیدیه‌های باروح نیاز را ادراك پذير كردن کرده و توسط توجه به مقصد جدیدالورود وجود داشتن به مقصد بازارگاه اسم پري زده توسط پيشواز گسترده‌ای مواجه شده باریک. می‌توان گفت این روغن موتور جلاجل تمامی خودروهای اشکال داخلی دايگي كاربرد باریک.

اسحاقی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه جلاجل اسم باشليق جاری فضایی جلاجل قريب ۱۸ هزار مترمربع به مقصد فضای انبارش سرپوشيده شرکت نفت ایرانول افزوده شد، تاکید‌انجام بده:  این امر علاوه ثمار کاهش خرجیهای جاری شامل  دربست فضای انبار توسط افزایش امکان نگهداری محصول نهایی و نهی كره زمين نپخته‌فروشی توانسته سود مناسبی را نیز نصیب شرکت نفت ایرانول کند.

اوی جلاجل آدم كردن نیز گفت: خودمختاري یوتیلیتی پالایشگاه‌های شهر آبادان و شهرستان تهران نیز كره زمين افزونتر پروژه‌هایی باریک که توسط راه‌اندازی یوتیلیتی این كورس پالایشگاه علاوه ثمار خودمختاري، خرجیهای كله دار شهر بار شرکت کاهش چشمگیری دارد .

انتهای پیام

شرح احوال یارمحمدی كره زمين بررسی های میدانی كلاه خود كره زمين سیل سیستان


سیل خرم آباد/رودخانه وسط شهر

نماینده کمیسیون عمران در عوض رسیدگی به مقصد بسته سیل سیستان، كره زمين بررسی های میدانی كلاه خود كره زمين بسته سیل اخیر جلاجل این شهر شرح احوال داد.

علیم یارمحمدی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، گفت: پیرو ماموریت رییس مجلس شورای اسلامی به مقصد کمیسیون عمران در عوض رسیدگی به مقصد بسته سیل مدیر سیستان و بلوچستان بنده مامور تحقیق جلاجل این زمینه شدم.

نماینده مردم زاهدان جلاجل مجلس افزود: به مقصد يكدلي چندی اعضای ستاد مدیریت تنش زايي کشور جلاجل نواحي سیل‌ضربت ديده محضر یافتیم و به مقصد لفظ میدانی كره زمين خسارات و تلفات، شرح احوال اولیه‌ایی تنظیم کردیم. اقدامات اعمال شده توسط استانداری سیستان و بلوچستان به مقصد هم نشين اقدامات سایر دستگاههای اندام مدیریت تنش زايي کشور جلاجل شکل شرح احوال‌های جداگانه‌ای ارائه شد که مجموعا به مقصد دلیل بیانات به مقصد وقت گذراني خسارات کشورمالی و حتی جانی به مقصد باغ ها رسید.

اوی كره زمين موت یک شهرنشين جلاجل شهر خاش نبا داد و تقریر انجام بده: به مقصد دلیل فكسني توافق داشتن بافندگي كردن اسم آفريدن‌های نواحي سیل‌ضربت ديده و نرده اسم آفريدن‌ها که نوعا توسط جامه زنان هندي چوبی و ساخته شده از خشت و گلی قوسی قدیمی پوشیده شده، آسیب به مقصد اسم آفريدن‌ها زیاد صفت بويناك. این اسم آفريدن‌ها جلاجل داخل شهرها و جابجایی شهرها پراکنده باریک.

انتهای پیام

کوثر آمادگی تبدیل كشته شدن به مقصد بانک را داردمدیرعامل موسسه اعتباری کوثر جلاجل مراسم تکریم و صفت اشراف مدیر شعب مدیر زخمي شدن‌رضوی گفت: جلاجل لفظ موافقت بانک مرکزی کوثر آمادگی تبدیل كشته شدن به مقصد بانک را دارد.

به مقصد شرح احوال سرویس بازارگاه ایسنا، بنابر اعلام موسسه اعتباری کوثر؛ عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر جلاجل آئین تکریم و صفت اشراف مدیریت شعب زخمي شدن‌رضوی موسسه گفت: این موسسه جلاجل هجدهم كولاك ماه اسم باشليق ۸۹ تأسیس شد و نامش مزین به مقصد غيرماذون قرآنی کوثر و حاضربودن فاطمه زهرا(س) باریک، شهواني و صور تمامی شیعیان به مقصد برکت صور مبارک حاضربودن فاطمه زهرا(س) باریک.

نایب رئیس هیات‌مدیره موسسه اعتباری کوثر توسط تعبیر اینکه جلاجل عسرالنفس ابتر شدن ششمین اسم باشليق فعالیت این موسسه هستیم و جلاجل مساحي كردن کشور ۳۵۱ شاخه این موسسه جلاجل امر خدمتگزار‌رسانی به مقصد مردم فعال باریک، گفت: راه‌اندازی یک كلكسيون کار جنون مردم آزاري‌ای نیست و به مقصد لطف ولايت همداستاني(ع) تاکنون جلاجل فعالیت‌های كلاه خود موفق عمل کرده‌ایم و توسط شتاب عنایت پیش رفته‌ایم و امیدواریم این خدمتگزار رضایت‌بخش تمدید یابد.

رضایی تاکید‌انجام بده: تجهیز سرچشمه ها خرجیهای زیادی دارد و نباید به مقصد هرشکلی و به مقصد هر قیمتی جلاجل شهر، مدیر و کشور ولايت همداستاني(ع) خدمتگزار کنیم،  باید توسط صور همه اندک ‌و کاستی‌ها توت فرنگي این نغن مقدس صفت به خاطرسپردني شود.

اوی تاکید انجام بده: تکریم مشتریان، اخلاق و شئونات اسلامی، بالابردن ضریب نفوذ مشتریان توسط نظام ارباب رعيتي psp، خدمتگزار بی‌منت و شكستدادن جلاجل رعایت قوانین، قوانين و مطالبات را یک تکلیف می‌دانیم.

مدیر پژوهشی برگزيني ديسيپلين بانکی کشور كره زمين آمادگی تبدیل كشته شدن این موسسه به مقصد بانک نبا داد و گفت: جلاجل لفظ موافقت بانک مرکزی آمادگی تبدیل كشته شدن به مقصد بانکی مهتر را داریم.

محمدعلی جهانشاهی مدير سابق شعب زخمي شدن‌رضوی گفت: خدمتگزار جلاجل موسسه‌ای که مزین به مقصد‌ غيرماذون مبارک حاضربودن فاطمه زهرا(س) باریک و آن هم جلاجل همجواری ولايت همداستاني(ع) افتخاری مهتر صفت بويناك.

اوی افزود: خدمتگزار جلاجل موسسه‌ای که مزین به مقصد‌ غيرماذون مبارک حاضربودن فاطمه زهرا(س) باریک و آن هم جلاجل همجواری ولايت‌همداستاني(ع) افتخاری مهتر باریک. ۱۹ شاخه موسسه اعتباری کوثر جلاجل مدیر فعال باریک و ۹۷ درصد نيت ها و دستور كار‌های پیش‌بینی شده كمال يابي یافته باریک.

مدیر سابق موسسه اعتباری کوثر زخمي شدن‌رضوی درزمينه مهمترین اقدامات لفظ گرفته جلاجل دورودورنگ مدیریتی كلاه خود، تعبیر انجام بده: كاربرد كره زمين هیبت بازنشستگان بانکی، تجهیز شعب موسسه، واگشايي شاخه سبزوار جلاجل اسم باشليق ۹۴ و خدمتگزاری به مقصد زائران پیاده ولايت همداستاني(ع) جلاجل ایام پایانی ماه تلخه كره زمين يكباره فعاليت ها شاخص ارائه شده جلاجل دورودورنگ مدیریتی سه ساله‌مام صفت بويناك.

انتهای پیام

اختصاص بیش از 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدیرئیس سازمان برنامه ریزی گفت: 14 هزار و 359 میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یافت.

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت در جلسه شورای برنامه ریزی در بجنورد افزود: تا تاریخ هفت بهمن ماه سال جاری به منظور رشد اقتصادی و خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود 11 هزار و 410 واحد تولیدی به بانک معرفی شده اند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر مسیر فعال کردن بخش های غیردولتی، متعهد هستیم تا اجرای طرح های عمرانی را با اعطای اعتبارات فعال کنیم، ادامه داد: این امر از طریق اختصاص اسناد خزانه و اوراق مشارکت انجام می شود.

وی درباره خراسان شمالی اظهار کرد: این استان علاوه بر اعتبارات جاری و عادی از محل سفرهای استانی رئیس جمهوری هم اعتباراتی دارد که به اقتصاد استان کمک خواهد کرد.

نوبخت بیان کرد: همچنین از قانون بودجه یک ردیف دیگر نیز برای این استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی در اعتبارات هزینه ای و عمرانی بیشترین رشد را در سراسر کشور دارد در حالی که حتی برخی از استان ها در این خصوص رشد منفی دارند.

وی با بیان اینکه خراسان شمالی از نظر ثروت و دارایی استانی توسعه یافته است، گفت: این استان بر اساس منابع زیر زمینی و معادن، دارایی های روی زمین از جمله ابنیه و ساختمان ها و سرمایه انسانی، استانی غنی است.

رئیس سازمان برنامه ریزی همچنین با اشاره به اینکه نیروی انسانی سومین عامل دارایی و سرمایه جوامع محسوب می شود گفت: استان خراسان شمالی دارای نیروی انسانی توانمند است.

گفتنی است در این جلسه از خدمات حسن نادری قدردانی و مجید پور عیسی به عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالی معرفی شد.

انتهای پیام

هوگو چاوز بازگشت به زندگی را در تلویزیون نشان می دهد مورد انتقاد توسط متفقین


توسط: AP | بوگوتا | نشر: ژانویه 30, 2017 11:30 در

In this Jan. 25, 2017 photo, Colombia's actor Andres Parra plays the role of Venezuela's former President Hugo Chavez during the filming of بازیگر کلمبیا آندرس Parra نقش نقش ونزوئلا سابق رئيس جمهور هوگو چاوز در طول فیلمبرداری “ال مليون” در بوگوتا کلمبیا. (عکس AP/فرناندو Vergara)

انقلاب خواهد تلویزیونی در حال حاضر. زندگی هوگو چاوز که هیپنوتیزم توده مردم ونزوئلا را قبل از مرگ در سرطان در سال 2013, در مجموعه تلویزیونی زبان اسپانیایی است که عکس العمل تولید است حتی قبل از آن در تهیه گزارش نماهای بودن است. تولید شده توسط سونی پیکچرز تلویزیون “ال مليون” اولین بار برای این هفته در سراسر آمریکای لاتین و در بهار در ایالات متحده توسط شبکه Telemundo پخش خواهد شد.

پخش آنچه دیگری است ساخت اخبار

درک توسط چاوز منتقد سرسخت، سری 60 قسمت هدف retell افزایش غیر محتمل رهبر چپ گرا به قدرت از ریشه های خود را در فقیر، ونزوئلا روستایی در حالی که چگونه استبداد فرمانده سابق تانک گذاشته زمینه برای کشور کنونی اقتصادی ظروف سرباز یا مسافر.

او آمد با ایده پس از گذراندن سال تلاش برای توضیح چاوز برگزاری بیش از ونزوئلا به دوستان در واشنگتن جایی که او را در حال حاضر زندگی سابق ونزوئلا برنامه ریزی وزیر Moises سنيوره گفت.

“دو چیز هیچ کس می تواند صرف نظر از اختلاف وجود دارد: اولین بار است که چاوز سیاستمدار فوق العاده کاریزماتیک است که اغوا مردم سراسر جهان است و دیگری است که ونزوئلا امروز با بحران بزرگ نابود شده” سنيوره گفت. ” آن بسیار سخت است استدلال می کنند که فاجعه کنونی هیچ ربطی به با هوگو چاوز است.”

بسیاری از چاوز دستاوردها و شکست در طول 14 سال در قدرت هستند در حال حاضر شناخته شده است. این امر برای پیدا کردن یک رهبر جهان است که صرف زمان بیشتر در مقابل دوربین، دوران ریاست جمهوری اش چیزی از عملکرد ساخت. ونزوئلا همکاری مدیر هنری ریورو گفت که به مجموعه ای سرگرم کننده تر و کمتر مانند مستند به حدس و گمان درباره آنچه رخ داده زمانی که دوربین های نورد بودند لازم بود. در استودیوی بوگوتا که در آن مجموعه است فیلم برداری شود، بازیگر کلمبیا آندرس Parra بازی چاوز، سیگار روشن و موافقت به دستیار به چنین آمادگی نرسد اجرا برنامه های خود را برای همه پرسی قانون اساسی است که او می خواهم اجازه دهید برای انتخاب مجدد به طور نامحدود.

می گوید: “ما در حال صحبت کردن در مورد همه چیز، تغییر رفتن از سرمايه دارى به سوسياليسم” چاوز داستانی که هرگز سیگار کشیدن در ملاء عام دیده می شد. مطمئنا این retelling غیر تحریم چاوز زندگی آتش کشیده است. در دولت ملت بیان این ماه ریاست جمهوری نیکولا Maduro تقبیح سری به عنوان امپرياليستى “سطل زباله”. همسر سابق چاوز تهدید به اقدام قانونی علیه سونی.

Diosdado Cabello رهبر حزب سوسیالیست حاکم گفته که ریخته گری Parra که قبلا kingpin یدلایمخیرات کوکائین پابلو اسکوبار به چاوز به تصویر کشیدن بخشی از جناح راست، خارجی حمایت تلاش برای لکه دار کردن تصویر رهبر است. “آنها حمله او هنگامی که او زنده بود و در حال حاضر او جسمی با ما نیست،” Cabello هفته گذشته اصرار حامیان دولت به راست نشانه در ساختمان و در محل کار است که گفت: “اینجا بد چاوز بحث ما نیست.”

ونزوئلا تفرقه سیاست کنار، فرد پیچیده بازی پس تازه در حافظه مردم است رویای Parra گفت.

قبل از فیلمبرداری، بازیگر صرف دو ساعت یک و مجهز به کلاه گیس های فرفری مودار پروتز چانه دو و تیره شدن پوست آرایش شدن. او با صدای مربی برای بیش از یک سال صرف صدها ساعت سخنرانی ماراتن چاوز در یوتیوب به تقلید او خنده سخت تن به تن و استفاده از دست چپ خود را در حال مشاهده کرده. به گفت Parra که به استقبال بازدید کنندگان به مجموعه با لبخند گسترده و دست بالا مطرح شده در سبک رهبر فقید خلقى “کاریزما بود چاوز چیزی شما می توانند یاد بگیرند، نمی باشد”.

نشان می دهد در ونزوئلا پخش نخواهد شد. که باعث تاسف ریورو گفت که او فکر می کند می تواند به نفع هم میهنان خود از نگاه دیگری در تاریخ معاصر. او گفت: زمانی که شروع پروژه او صرف روز اشک به خاطر سپردن نقاط عطف انقلاب دردناک، مانند تلاش معترضان قبل کودتا 2002. بدون دیدن نشان می دهد چگونه ناامن هستند مورد میراث او گفت Parra که بسیاری از متحدان چاوز سری را رد کرد. “از آنجا که حقیقت را می دانم شاید این است،” او گفت. «یا شاید آن است چرا که از طریق مجموعه تلویزیونی ما لکه های نشان داده شده، یا دوباره موقعیت که در آن تصویر انسان هوگو چاوز برای ساخت می خواستند نمی کند پس بلند ایستاده.»

انواع سایبان ها

سایبان ماشین بهترین محافظ خودرو در برابر اشعه مضر آفتاب، نزولات جوی، فضولات پرندگان و شیره درختان می باشد. استفاده از سازه های فلزی سبک با پوششهای یو پی وی سی در حال حاضر متداول ترین سازه مورد استفاده جهت سایبان پارکینگ خودرو ها می باشد. عملکرده های سازه ای نظیر درجات نامعینی بالا، استحکام بالا و انعطاف پذیری سازه ای و معماری از ویژگیهای مهم سایبان خودرو ها می باشد.

استفاده از سازه های فلزی همراه با پوششهای مختلف نظیر پوششهای یو پی وی سی ، پوششهای پارچه ای با لایه های مختلف و همچنین پوششهای پلی کربناتی معمولترین نوع سایبان پارکینگ خودرو ها می باشند. قابلیت شستشوی پوششها، ماندگاری انها در مقابل شرایط جوی و همچنین عملکردهای سازه ای نظیر انعطاف پذیری، استحکام و مقاومت بالا از فاکتورهای مهم در انتخاب نوع پوشش می باشند.

 

طراحی و ساخت این نوع سازه ها با تیم مجرب طراحی و ساخت این شرکت این امکان را به کارفرماها میدهد تا با حفظ مقاومت، هزینه ها را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده در عین حال که ساختار معماری و زیباشناختی آن حفظ می گردد. همچنین طراحی و محاسبات صورت گرفته با جدیدترین آیین نامه ها، متدها و نرم افزارها این تضمین را می دهد که سازه هایی مقاوم و مستحکم در برابر بار باد و برف و همچنین بارهای مرده سازه ای و بارهای حین اجرا داشته باشد. طراحی مهندسی سازه طول عمر سازه ها را تا بیش از 30 سال بهبود می بخشد. این مجموعه با اتکا بر طراحی و محاسبات سایبان ماشین ها ضمانتنامه سازه ای کتبی برای تمامی محصولات خود به مدت 120 ماه پس از اتمام فاز اجرای سازه را به کارفرماهای خود تقدیم می دارد. تمامی مشکلات سازه ای در این 120 ماه بعهده شرکت آپاما سازه ایستا می باشد مشروط بر اینکه کارفرما موارد نگه داری را رعایت نموده باشد.

 

این مجموعه دارای بیش از 30 طرح در زمینه سایبان پارکینگ خودرو می باشد که 8 طرح از آنها بمراتب در پروژه های مختلف استفاده و اجرا گردیده اند. همچنین انعطاف پذیری در زمینه طرح و اجرا سایبان خودرو این امکان را به مشتریان عزیر می دهد تا تغییرات موردنظر خود را در زمینه سازه و پوششها و همچنین ابعاد و اندازه به ما ابلاغ نمایند تا مطابق با سلیقه و نظر آنها اعمال گردد. طرح و اجرای محاسباتی و دقیق، تضمینی در کیفیت محصول اجراشده است. رعایت موارد زیر در مورد سایبان پارکینگ ها الزامی می باشد :

 

 

1-طراحی معماری مناسب بر اساس ویژگیهای زیبایی شناختی شامل پرهیز از بیهودگی، رعایت اصول پویایی، رعایت انتظام هندسی، رعایت ویژگیهای معماری فضای باز، استفاده از قوسها و منحی ها در طراحی سایبان پارکینگ ها و …

2-طراحی سازه ای مناسب بر اساس رعایت مقررات ملی سازه ای طراحی، رعایت بارگذاری، رعایت درجات آزادی، استفاده از اصول نوین طراحی سازه ای مانند انعطاف پذیری و درجات نامعینی بالا، استحکام، طراحی افتصادی و بهینه شده سازه، طراحی فنداسیون بهینه و …

3-استفاده از پوششهای مناسب مانند پوشش یو پی وی سی، پوششهای پارچه ای و یا پلی کربنات و همچنین رعایت مواردی همچون ماندگاری بالای پوششها، طول عمر زیاد، مقاومت در مقابل شرایط جوی و بارشهای اسیدی، مقاومت در مقابل اشعه مضر خورشید ( یو وی )، ایجاد سایه خنک، قیمت مناسب و …

4-استفاده از نورد سرد در منحنی سازی مقاطع به علت عدم ایجاد تنش های حین اجرا مانند تنش ماند و … و همچنین بدست آمدن سازه سایبان ماشین زیبا و یکدست

5-اجرای مناسب و با کیفیت، رعایت استانداردهای آرماتور بندی شامل طول مهاری و قطع میلگردها، اجرای اصولی بتن ریزی، رعایت تمامی استانداردهای جوشکاری خصوصا در مورد اتصالات گیرداری و خمشی پای ستونها، رعایت استانداردهای جوشکاری در تشکیل مفاصل در محل اامانهای قطری با بارهای محوری خرپاها و ….

6-طراحی و محاسبه مقطع مناسب برای لاپه ها و فواصل آن، اجرای اتصالات مفصلی مناسب به جهت جلوگیری از ایجاد ممان منفی و کمانش و …

7-رنگ آمیزی مناسب شامل اجرای لایه ضد زنگ و در صورت نیاز لایه ضدزنگ اپوکسی ( مناطق مرطوب )، دو لایه رنگ برای پوشش مناسب المانها جهت جلوگیری از خرابی های سازه ای و رعایت موارد زیبایی سازه ای

8-طراحی و اجرای المانهای بادبندی و ضربدری در صورت نیاز به ایجاد مقاومت در مقابل بارهای جانبی و لرزه ای

9-طراحی و اجرای مناسب المانهای کششی به منظور غلبه بر لنگرهای خمشی شدید در سازه های کنسولی

موبایل های پیشرفته

برقراری ارتباط در جهان امروز امری ضروری و مهم محسوب میشود. ولی به دلیل بزرگی و پیچیده بودن جوامع امروزی و همین طور میزان حجم اطلاعات ارسالی و دریافتی سرعت بسیار بالایی را در این ارتباطات لازم میداند.

برای همین منظور بشر همیشه و همگام با پیشرفت تمدنی و شهرنشینی شدن در تلاش برای ارتباط سریع تر و گسترده تر بود و همزمان با روی کار آمدن الکترونیک  و ابزارهای مرتبط با آن این امر دست یافتنی تر شده و پیشرفت های قابل توجهی کرد.در ابتدا تلفن های ساده موجود بودند که با استفاده از ارتباطات کابلی و با استفاده از خطوط مخابراتی می توانستند با هم تماس بگیرند و این روند باز  به پیشرفت ادامه داد.

در این زمان که قرن 21 است به دلیل تغییرات بزرگی  که در نوع جامعه اتفاق افتاده و این که بشر به همه جای سر میکشد دیگر نمیشود که با استفاده از سیستم های ارتباطی کابلی مانند تلفن های عادی ارتباطات برقرار کرد و از مدت ها پیش شرکت های مختلفی رو این مسئله کار میکردند که تلفنی طراحی و ساخته شود که با استفاده از امواج رادیویی و به صورت بی سیم بتواند ارتباط برقرار کند و در طرفی دیگر هم باید شرکت های مخابراتی نیز زیر ساختار های لازم برای این نو تلفن ها را  آماده و راه اندازی میکردند و این شد که ما الان شاهد دستگاه هایی به نام تلفن های همراه هستیم.

آموزش تعمیرات موبایل

آموزش و خدمات

خب هر سیستمی که طراحی و ساخته میشود باید توسط عواملی در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین عمواملی هم وظیفه ی پشتیبانی آن وسیله را بر عهده میگیرند.در باره موبایل ها هم همین طور است.مثلا توسط فروشندگان موبایل  این دستگاه در اختیار مردم قررا میگیرد و در رابطه با تعمیرات در زمان بروز مشکل هم ، توسط تکنسین ها و به عبارتی تعمیر کاران موبایل مشکل عیب یابی و رفع عیب میگردد.

خب موبایل ها توسط شرکت های بزرگ الکترونیکی نظیر سامسونگ – ال جی  و اپل ساخته میشوند و به همین دلیل باید کسی که راه تعمیرات موبایل را انتخاب میکند به سیستم و ساختار موبایل آشنایی کامل داشته و همه قسمت های آن را بشناسد وگر نه عیب یابی امکان پذیر نخواهد بود.در این خصوص مراکزی هستند که با آموزش تعمیرات موبایل  این فن را به افراد علاقه من یاد میدهند و این افراد نیز پس از گذراندن دوره ی تعمیرات موبایل  میتوانند در بازار کار مربوطه مشغول به کار شوند

درست است که ساختار و طراحی تلفن های همراه هر شرکتی با دیگری فرق دارد ( در جزئیات ) ولی به صورت کلی با یک قانون کار میکنند، به عنوان مثال ساختار گوشی های سامسونگ با اپل از دید ظاهری یکی نیست و حتی نوع بردهای الکترونیکی آن ها هم فرق دارد ولی خب هر دو نوع دارای مدار آنتن هستند که عملکردشان یکی است – هر دو دارای مدار شارژ هستند که عملکرد مشابهی دارند – هر دو دارای عملکرد تاچ مشابهی دارند و……

در دوره های آموزش تعمیرات موبایل کار آموزش با اصول  کلی و روش های اصلی تعمیرات موبایل آشنا شده و یاد میگیرد که یک موبایل ( از هر نوع ) را به چه گونه عیب یابی و تعمیر نماید.

آموزشگاه فنی ملی پایتخت نیز یکی از قویترین مراکز تعمیرات موبایل نیز دوره های تعمیرات موبایل را برگزار نموده است.این دوره که از دسته ی دوره های محبوب و پر طرف دار می باشد بازار کار بسیار خوبی در همه جا می توانید به این شغل مشغول شوید.شما در این دوره ها خواهید آموخت که چگونه به صورت صحیح یک گوشی موبایل را باز و بسته کنید – چگونه عیب های موجود و به وجود آمده را پیدا کنید و این که چگونه به صورت سخت افزاری موبایل را تعمیر نموده و نیز تست نمایید.از آن جایی که دستگاه هایی مانند موبایل هم سخت افزاری هستند و هم نرم افزاری پس باید شما به هر دو جنبه نیز کامل وارد باشید . به همین دلیل بخش آموزش تعمیرات موبایل به دو بخش آموزش تعمیرات سخت افزار موبایل و  آموزش عیب یابی نرم افزار موبایل تقسیم شده که هر دو در این دوره آموزش داده میشود.

زیرا خیلی از مشکلات گوشی های تلفن همراه  نرم افزاری هم  می باشد و الزاما سخت افزاری نیست و مثلا با فلش کردن می توان مشکل را برطرف کرد. یکی از خرابی های نرم افزاری موبایل ها ویروسی شدن آن است که باعث از کار افتادن بخش هایی از منو مانند تماس ها و …. می شود که با فلش کردن می توان مشکل را به طور کامل برطرف نمود.

در صورت تمایل در شرکت در دوره آموزش تعمیرات موبایل می توانید به شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس : 02188957919 – 02188957923

آدرس » میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – بعد از خیابان نصرت – کوچه عبدی نژاد – پلاک 18 – طبقه سوم.

آموزش تعمیرات موبایل

شتید ما در دنیای زندگی می کنیم که هصر ما را مسل سوخته قلمداد کند چرا که نسل ما نسلی بود که تمام کار هایی که قبلا ارجحیت دتشتند در زمان ما از بین رفتند و دیگر هیچ چیز اهمیت پیدا نکرد و در عوض کار هایی اهمیت پیدا کردند که قبلا هیچ گاه نامی از ان ها به میان اورده نمی شد برای مثال در قدیم و ،ذشته چیزی به نام آموزش تعمیرات موبایل وجود نداشت و کسی نمی دانست که حتی ان ها چگونه هستند و چه کاری انجام می دهند با این حال امروزه می بینیم که در جای جای کشورمان این اسم را روزه ها و بار ها به گوش می شنکیم شاید شما باور نکنید که اهمیت این موضوع به قدری است که اگر کسی الان بخواهد  وارد آموزش تعمیرات موبایل شودکار را خیلی برایش راحت تر کرده اند تا ،ذشته ور زمان ما کقتی که می خواستیم به سراغ همچین شغلی برکیم می دیدیم که انسان هایی که می خواهتد ان را فرا بگیرند باید از هر جهت امادگی خود را برتی این کار نشان می دادند و اگر کسی می خواست وارد این دنیای هظیم و تو در تد که پر از رمز و راز های پیچیده است شود که منظور همان آموزش تعمیرات موبایل باید یا پشتوانه مالی قوی می دتشت یا این که پارتی قوی را با خود همراه می کرد ولی امروزه می بینیم که در جای جای گشورمان در حال یادگیری و اموزش دادن این حرفه می باشند و باز هم جوانان ما از این کار استقبال نمی کنند و فقط می خواهند که یک کار اسان و راحت برای تود گیر بیاورند و حاضر نیستند برای این که خودشان روی پای خود بایستند به آموزش تعمیرات موبایل روی بیاورند و خود را از این مهلاکه خلتص کنند ا،ر شما هم خواستید و از علتقه مندان به این عرصه از فعالیت ها بودید می توانید به سرعت راه خود ا انتخاب کنید و در این راه سریعا گام های بلندی بردارید تا به راخی که می خواخید در این راه برسی دسوکیی مثبت در جهت خود داتشته باشید .

آموزش تعمیرات موبایل

برند های مختلف موبایل

موبایل ها تویط کمپانی های سرشناس که به احتمال زیاد ان ها را می شناسید تولید می شوند. این کمپانی ها هر مدلی را که شما دوست داشته باشید و تصور کنید برای شما ساخده اند و شما می توانید ان ها را انتخاب کنید و خریداری نمایید. بیشتر کمپانی های سازنده موبایل در دیگر دسته ها وارد شده اند و کار خود را به این محدود نکرده اند و وارد سایر رسته ها نیز شده اند.  بسیاری از کمپانی ها مشاهده تمده اید که در طول زمان قدرت یافته اند و بین مردم محبوبیت خاصی کسب کرده اند.  برعمس آن نیز برای خیلی از شرکت ها نیز رخ داده است چرا که شرکت هایی بودند که قبلا در راس این کار قرار داشتند و امروزه اسمی از ان ها به میان نیست و جای خود را به دیگر کمپانی هایی که توانسته اند در این بازار جای خود را باز کنند،  داده اند.

نحوه انتخاب موبایل

شاید یکی از سوال هایی که ذهن همه ما را به خود مشغول کرده است این باشد که در اشفته بازاری و تنوع زیاد گوشی های موبایل ما باید کدام یک از آن ها را انتخاب کنیم.  شتید کمی انتخاب کردن در این زمانه سخت باشد چرا که شما هر مدلی را انتخاب کنید فردای ان روز مدل بهتر با انکانات بیشتر وارد بازار می شود و گاهی اوقات انسان مردد می شود که چه نوع گوشی را انتخاب کند.  ولی شما می توانید با استفاده از نیاز هایی که از یک گوشی دارید یک مدل از ان را انتخاب کنید و ان را خریداری نمایید.  بی شک مدل ها بهتری نیز در بازار وجدد دارد ولی لازم نیست شما ان ها را نیز خریداری کنید و یا به ان ها روی بیاورید ولی باید گفته شود این کار کاملا سلیقگی می باشد و نمی توان در مورد ان به صورت یقین اظهارنظر کرد. یکی از کار هایی که شما باید در هنگام خرید توجه کنید نحوه یادگیری و آموزش تعمیرات موبایل می باشد که ایا گوشی که انتخاب می کنید قتبل تعمیر شد و امکانات ان در بازار موجدد هست.  شما باید با دیدی روشن به سراغ گوشی های موبایل بروید و یک نمونه برتر را از میان ان ها انتخاب نمایید.

تکنولوژی گوشی های موبایل

در دنیای دیجیتال و الکترونیک هر چیزی امکان پذیر می باشد.  الکترونیک ان قدر سرعت گرفته است که انسان نمی تواند بفمهد که اینده ان چگونه خواهد بود.  در این بین وسایل ارتباطات نظیر گوشی های موبایل نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که بستر ان را علم الکترونیک تشکیل داده است .  این وسایل هر روزه پیشرفت کرده و نمونه های برتر ان روانه بازار نی شوند.  تکنولوژی این وسایل بسیار پیشرفده می باشد و هر کشوری نمی تواند ان را در اختیار داشته باشد . تنها کشور های محدودی در جهان هستند که این تکنولوژی را در اختیتر دارند.  ان ها با استفاده از آموزش تعمیرات موبایل می توانند ان را در اختیار دیگران قرار دهند و به یک تسلط نسبی در این کار دست پیدا کنند.

نحوه آشنایی با آموزش تعمیرات موبایل

یکی از کار هایی که امروزه در جوامع رونقگرفته است همین امر آموزش تعمیرات موبایل می باشد.  اگر شماگشتی در بازار بزنید بی شک تعمیرکاران زیادی را می بینید.  این به ان جهت است که این کار رونق گرفته است و جایگاه تود را درجامعه پیدا مرده است.  اگر می خواهید وارد این حرفه شوید باید ابتدا نبانی و تیوری های مربوط به مهندسی برق را فرا بگیرد جرا که پایه و اساس آموزش تعمیرات موبایل همین علم الکترونیک می باشید و شما بدون داشتن پیش نیاز در رابطه با این علم نمی توانید در این کار جلو بروید.  شما باید در موسسات آموزشی ثبت نام کنید و این کار را در کلاس ها یادبگسرید.  البته می توانید نزد افراد با تجربه و کاردان بروید و مدتی را در کنار ان ها به شاگردی بپردازید. . این کار یدان جهت که مستقیما با مویایل و گوشی در ارتیاط هستید بسیار سودمند می باشد و می تواند سریعا شما را ارتقا بخشد

آموزش تعمیرات موبایل

آینده گوشی های موبایل

بسیاری از افراد معتقد هستند که در آینده گوشی های موباسل وجود ندارد و دیگر انسان برای ارتباط برقرار کردن نیازی به چنین دستگاه هایی ندارد.  البته دقیقا نمی توان در این باره صحبت کرد چرا که این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد و دقیقا نمی توان نتیجه ای را به دست اورد.  اما با توجه به روند گوشی های موبایل در این چند ساله متوجه شده ایم مه نه تنها ارزش این وسایل در بین مردم مم نشده است بلکه رفته رفته بر آن در حال افزوده شدن می باشد.  امروزه الگگر دست هر بچه ای را نگاه کنید می بینید که گوشی موبایل وجود دارد و این به دلیل محبوبیتی است که این دستگاه در بین مردم پیدا کرده است و از محبوبیت بیشتری در بین مردم برخوردار گشته است.  شاید شما یادتان نیاید، در گذشته یرای خرید گوشی شما می بایست ثبت نام می کردید و چند ماهی را در انتظار رسیدن گوشی صبر می کردید ولی امروزه این مار بسیار راحت شده است و دیگر از این کار ها خبری نیست و شما هر لحطه که اراده کنید می توانید موبایل خود را خریداری کنید و یا  مدل گوشی خود را عوض کنید .

تعمیرات موبایل

افراد زیادی هستند که در کار آموزش تعمیرات موبایل در حال فعالیت هستند .  هر کدام از ان ها مدل های محدودی از گوشی های موبایل را ساپورت می کنند و شما می باید بهترین ان ها را انتخاب کنید تا بتوانید بار دیگر گوشی خود را دست بگیرید.  در پاره از مواقع دیگر گوشی موبایل ارزش درست کردن ندارد و بهتر است ان را با یک مدل تازه تعویض نمود و خیال خود را از این جهت اسوده کرد.

تعمیرات تلویزیون ها

اهمیت تلویزیون در رسانه در جامعه امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست و همه ما با استفاده از شبکه های تلویزیونی و خود دستگاه تلویزیون که گیرنده و نمایش این شبکه ها است از خبرهای سرتا سر جهان مطلع هستیم. در گذشته خب بیشتر تکیه ها بر رادیو بوده و حتی شبکه های رادیویی هم به اندازه ی امروزی نبوده است .هرچند رادیو جایگاه مخصوص خود را حتی در زمان حال حاضر دارد

آموزش تعمیرات تلویزیون

تلویزیون به دلیل این که امکانات بیشتری را برای ما دارد و این که خب تصویری است از همان ابتدا جذابیت های بیشتری را داشته و دارد و روز به روز نیز بر کیفیت و قابلیت های آن افزوده می شود.در گذشته تلویزوین ها نوع دیگری بودند و از دیدگاه ظاهری و سیستمی تفاوت زیادی با نوع تلویزیون های امروزی دارند. تلویزیون هایی که در گذشته موجود بودند با استفاده از سیستم CRT کار میکردند که در درون خود دارای یک لامپ کاتدی بوده و به همان لامپ تصویر معروف است که معمولا دارای  ابعادی بزرگتر و پشت آن ها حالت برآمدگی زیادی داشت و خب به دلیل این که دارای یک حباب شیشه ای سکنین هستند وزن زیادی هم داشتند.باید بدانید که الانم از این مدل تلویزون ها وجود دارد و حتی استفاده می شود در  خیلی از جاها. کیفیت تصاویر ارائه شده توسط نوع CRT   خیلی هم بد نبود هر چند وضوع و شفافیت LCD های امروزی را ندارند ولی کارکردی عالی داشتند.ولی مانند هر وسیله ای که در حال تکامل است تلویزیون نیز در طول زمان پیشرفته تر شده و تغییرات زیادی کرد .در طی این روند ما شاهذ تلویزون هایی نظیر plasma LCD  و الانم که شاهد حضور تلویزیون های LED  و  OLED هستیم که کیفیت های بسیار بالایی در وضوح تصویر دارند و نوع آن ها  3D ( سه بعدی ) است. همچنین با توجه به امکاناتی که دارند شما می توانید به اینترنت نیز دسترسی داشته باشید و خلیاز کارهای دیگر که این سیستم اینترنت در تلویزیون مربوط به نوع تلویزیون های SMART است.

از آن جایی که تلویزیون یکی از پرکاربرد ترین لوازم در همه جاست  خب وجود خدمات و پشتیبانی فنی برای آن نیز بسیار لازم و ضروری می باشد.برای همین منظور آموزش تعمیرات تلویزیون نیز یکی از مشاغل پر درآمد و با آینده ی شغلی خوبی است. خرابی های تلویزیون هم متفاوت است و مشکلات مختلفی برای آن ها پیش می آید که باید بتوان به درستی عیب یابی و رفع عیب کرد.در زیر به برخی از این ایرادات اشاره میکنیم.

–  خاموشی ناگهانی

–  خاموش شدن بعد از مدتی کار کرد

–  وجود صدا و همچنین پخش برنامه در حالی که تصویری مشاهد نمی شود

–  قطع شدن صدای تلویزیون

–  خرابی تصویر و یا به هم ریختن رنگ تصویر

–  خرابی سوکت های ورودی و خروجی

–  و

در دوره های آموزش تعمیرات تلویزیون شما به راحتی به بررسی تمامی مشکلات خواهید پرداخت و می توانید انواع ایرادات را تشخیص داده و همچنین برطرف نمایید. در این جا می خواهیم به سرفصل های مهم آموزش تعمیرات تلویزیون اشاره کنیم.

–  آموزش روش های درست بازو بست کردن تلویزیون

–  آشنایی با اجزای داخلی تلویزوین و ساختار آن

–  آموزش روش باز کردن پنل تلویزیون

–  آموزش عیب یابی مدار پاور تلویزیون

–  آموزش عیب یابی main board تلویزیون

–  آموزش تعمیرات تلویزیون های LEDوLCD

–  آموزش تشخیص مشکلات و خرابی چیپ مین برد در تلویزیون

–  آموزش عیب یابی مدار های های ولتاژ

–  آموزش تعویض لامپ های نور زمینه ( فلورسنت)

–  آموزش برطرف سازی مشکلات صفحه نمایش ( پنل )

–  آموزش تعویض پنل

–  آموزش برطرف سازی مشکلات نرم افزاری و تنظیمات

–  آموزش عیب یابی بردTFT

–  و….

در این دوره ها کارآموز به صورت عملی با این مباحث آشنا می شود ، به عبارتی تمامی مراحل آموزش تعمیرات تلویزیون به صورت کاملا عملی بوده و کارآموز بعد از اتمام دوره  می تواند تلویزیون های LED و LCD را عیب یابی و تعمیر نماید. آموزش تعمیرات تلویزیون به حدی امروزه مورد نیاز است که به عنوان یک صنعت محسوب می شود و بهتر است در کنار دیگر تخصص ها مانند آموزش تعمیرات مانیتور وجود داشته باشد زیرا همان طور که گفته شد وسیله ای بسیار کاربردی و پر استفاده است و لازم است که یک تعمیر کار وسایل صوتی و تصویری به تعمیرات آن مسلط باشد