تابودي ماهیان یکی كره زمين زهکش‌های رودخانه دز جلاجل پی کشور نفتیرییس سازمان وقايه محیط زیست دزفول توسط اشاعت به مقصد نشت و ورود کشور‌های نفتی به مقصد یکی كره زمين زهکش‌های رودخانه دز و اجمال و میر آبزیان این زهکش جلاجل پی کشور نفتی گفت: شرکت نفت باید خساراتی را که به مقصد محیط زیست واصل کرده جاي دنج و نوع آبزی این زهکش‌ها را احیا کند.

فرهاد قلی‌نسمت جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: زمان سنج 15:30 دوال سوم كولاك‌ماه طی مراوده‌هایی که مردم محلی توسط ما داشتند، متوجه شدیم به مقصد یکی كره زمين زهکش‌های رودخانه دز کشور نفتی واصل شده باریک.

اوی افزود: جلاجل این بسته، ثمار اجاره دهنده نشت نفت كره زمين یکی كره زمين لوله‌های تبرئه نفت جلاجل ایستگاه سبزآب، کشور‌های نفتی واصل یکی كره زمين زهکش‌های رودخانه‌های دز شده صفت بويناك و نشت نفت نیز به مقصد علت فرسودگی خطوط تبرئه رخ داده صفت بويناك.

رییس سازمان وقايه محیط زیست دزفول تاکید انجام بده: هر تاچند شرکت ثنايا‌برداری نفت و رخت شو مسجدسلیمان و ایضاً سازمان وقايه محیط زیست دزفول سریعا واصل عمل شدند و كره زمين پخش کشور‌های نفتی جلاجل رودخانه دز نهی کردند و جلاجل نهایت نیز این کشور‌ها به مقصد رودخانه سرایت نکرد اما مع الاسف نشت نفت جلاجل این زهکش موجب ادا كردن كشته شدن آبزیان و ماهیان این زهکش و چندی پرندگان شهربان شد.

قلی‌نسمت آدم كردن داد: نوع‌های شیربت، کپور، برزم و بتک كره زمين ماهیان بومی این زهکش هستند که مع الاسف مبنا زیادی كره زمين این ماهیان ثمار اجاره دهنده نشت نفت به مقصد این زهکش ادا كردن شدند. اکنون جلاجل حلول كننده برانداز این خسارات هستیم  و شرکت نفت باید خسارات وارده را جاي دنج کند.

اوی توسط تاکید ثمار لزوم جاي دنج اضرار‌های واصل شده به مقصد آبزیان این زهکش توسط شرکت نفت، تعبیر انجام بده: شرکت ثنايا‌برداری نفت و رخت شو مسجدسلیمان باید تعدادی ارتزاق موقعیت این زهکش به مقصد حالت سابق، سریعا ورود کند و این زهکش را مجددا كره زمين نوع‌های آبزی غنی و احیا کند.

انتهای پیام

ثنايا‌برداری كره زمين يك جهت اشکال فريز مصنوعی جلاجل نظرآباديك جهت اشکال فريز مصنوعی جلاجل نظرآباد به مقصد ثنايا‌برداری رسید.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، معاف به ‌دست آوردن صنعت ، كان و تجبر پسفردا(سه‌شنبه 12 كولاك‌ماه)، جلاجل مراسم واگشايي این يك جهت تکنیک که كره زمين طریق ویدیو کنفرانس اعمال شد، تقریر انجام بده: این يك جهت تکنیک به مقصد‌منظور اشکال انواع فريز مصنوعی و کف‌پوش توسط سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شد.

صالحی‌نیا یادآور شد: این يك جهت توان اشکال همه ساله زیاد كره زمين ۴۵۰ هزار مترمربع انواع کف‌پوش و فريز مصنوعی توسط کیفیت و استانداردهای بین‌المللی را دارد.

این وظيفه مند تاکید انجام بده: جلاجل لفظ توسعه این يك جهت علاوه‌ثمار تأمین نیازهای داخلی، قابلیت نتیجه این محصول نیز مهيا انجام خواهد شد.

اوی به يادماندني انجام بده: این يك جهت تولیدی هم‌اکنون تعدادی ۴۰‌ نفر به مقصد‌صفت منسوب به طوس مستقیم اشتهازا ایجاد کرده باریک.

انتهای پیام

کادرسازی در عوض صفت به خاطرسپردني دستاوردهای شورش اسلامی، ضروری باریک


رئیس مقاتل دانشگاهی يك جهت مدیر البرز گفت: توسط مسافر دمساز شدن كره زمين نسل اولا شورش، کادرسازی نیروی انسانی مطابق توسط منوي‌های شورش ضروری باریک.

دکتر «سیدعلی‌اکبر هاشمی‌فتا» جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار ایسنا تقریر انجام بده: شورش اسلامی کشورایران یک بسته‌ی تاریخی مهتر باریک که باید همیشه هست بماند و در عوض نسل‌های آینده تبیین شود.

اوی توسط تأکید ثمار هرآينگي آشنایی نسل‌های بالنتيجه توسط منوي‌ها و شهرستان اندیشه‌های شورش اسلامی افزود: متأسفانه نسل‌های جدید شورش آن نوع که شایسته باریک  دانسته ها دقیقی كره زمين شکل‌گیری مهتر‌ترین نهضت مئه که به مقصد رهبری ولايت خمینی لفظ گرفته ‌باریک، ندارند.

هاشمی‌فتا یادآور شد: توسط گذشت 37 اسم باشليق كره زمين پیروزی شورش اسلامی، ترویج و تبیین منوي‌های شورش هرآينگي بیشتری دارد و واجب شده باریک نهادهای فرهنگی و مسئولین زیاد كره زمين ماضي مبارزه کنند و این اقدامات تاریخی مهتر شورش و بها‌های شورش را در عوض نسل بالنتيجه هست نگاه دارند.

اوی خاطره ها داغ جا انجام بده: موفقیت شورش زمانی پشتیبان انجام خواهد شد که نیروهای انقلابی کشور نیز سیاست كلاه خود را مطابق توسط منوي‌های شورش طراحی و ايفا کنند.

هاشمی‌فتا تاکید انجام بده: توسط مسافر دمساز شدن كره زمين نسل اولا شورش کادرسازی نیروی انسانی باید مطابق توسط منوي‌های شورش لفظ گیرد، چون جامعه بالنتيجه ما جلاجل وجدها توسط شبکه‌ها و عناصر گوناگون خارجی آرامش طلب دارد که واجب شده باریک توسط آگاهی‌بخشی واجب شده به مقصد آن‌ها و کادرسازی‌های چشم نواز، ايشان را جلاجل روبه رو تهدیدات بیرونی واکسینه کنیم.

اوی افزود: توسط آشنا حقیقت شورش و به مقصد‌کاربردن سیاست‌های مطابق آن می‌توان کشور را در عوض جلاجل مقابله توسط آسیب‌هایی که کشور را تهدید می‌کند محافظت انجام بده.

رئیس مقاتل دانشگاهی البرز توسط تبیین این‌که کشورایران جلاجل میان کشورهایی آرامش طلب دارد که به مقصد نكراء غيرايمن هستند و توانسته توسط تدابیر باارزش مسئولان ديسيپلين و همبستگی ملی، ایمنی زیادی را جلاجل کشور ایجاد کند، تاکید انجام بده: این ایمنی و آرامشی که جلاجل کشور صور دارد به مقصد‌علت علاقه مسئولان و مردم به مقصد منوي‌های شورش و ديسيپلين باریک که توسط صور چندی افراد سلایق، به مقصد علوم شرعي بنیادین ديسيپلين پایبند هستند و باید آن را قرب نهاد. 

انتهای پیام

ثنايا‌مندی 12 هزار اهل خانه كره زمين آسفالت راه روستاییهمزمان توسط هزل گويي مبارک فجر امسال 83 پروژه راه و شهرسازی گیلان توسط خرجیای بزرگوار ثمار 168 میلیارد ده ريال به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «علی خاوری» توسط تعبیر این‌که هزل گويي فجر فرصتی درخور اطفال در عوض ارائه به حضور رسيدن دولت باریک، افزود: پروژه‌های عمرانی جلاجل مربوط به حوزه‌های مختلف همزمان توسط هزل گويي مبارکه فجر اسم باشليق جاری به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

اوی به يادماندني انجام بده: این پروژه‌ها جلاجل شکل صنع بیمارستان، اسم آفريدن اداری، مسکن مهر، زیرسازی، روکش و آسفالت راه‌های روستایی، اصلی و فرعی و صنع پل‌های ارتباطی  باروح ثنايا‌برداری آرامش طلب می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی مدیر گیلان كره زمين پروژه‌های دايگي واگشايي جلاجل هزل گويي فجر امسال به مقصد 1380 يك جهت مسکن مهر، نبا داد و به مقصد  صنع و زیرسازی و روکش 202 کیلومتر كره زمين راه‌های روستایی، صنع كورس پل ارتباطی جلاجل شهر‌های شهر رضوان‌شهر و فومن و روکش آسفالت راه اصلی و فرعی به مقصد درافتادن 22 کیلومتر اشارت انجام بده.

خاوری به يادماندني انجام بده: ثنايا‌برداری كره زمين بیمارستان 132 تختخوابی شهر آستارا، بیمارستان 39 تختخوابی شهر رضوانشهر و اسم آفريدن اداری استاندارد شهرستان رودبار كره زمين افزونتر اقداماتی باریک که جلاجل هزل گويي مبارکه فجر امسال اعمال می پذیرد.

اوی توسط اشارت به مقصد تحول مهتر پیروزی شورش شکوهمند اسلامی جلاجل اظهاروجود‌های عمرانی و به حضور رسيدن‌رسانی دولت‌ها جلاجل راستای محرومیت‌زدایی و عمران و آبادی کشور گفت: اجرای پروژه‌های راهسازی جلاجل نواحي مختلف بخصوص جلاجل نقاط محروم و روستاها یکی كره زمين بااستعداد‌ترین رویکردهای دولت باریک.

توسط ثنايا‌برداری كره زمين آسفالت راه‌های روستایی مبنا اهل خانه ثنايا‌مند به مقصد زیاد كره زمين 12 هزار اهل خانه خواهد رسید.

انتهای پیام

اختصاص ۵۸ هزار میلیارد ده قران تعدادی مطرود گشتن های نیمه جمعناتمام


معاف رئیس خلق گفت: ۵۸ میلیارد ده قران تعدادی مطرود گشتن های نیمه جمعناتمام جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

به مقصد شرح احوال ایسنا، محمد باقر نوبخت جلاجل جمهور خبرنگاران جلاجل شهرستان بجنورد افزود: این رقم تعدادی ۲۰۰۰ پروژه نیمه جمعناتمام جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک.

اوی آدم كردن داد: این مقدار تعادل باید كره زمين مناجاتگري كردن مختلف همچون نفت، مالیات و تملک دارایی تامین شود.

نوبخت تقریر انجام بده: تاکنون ۴۰ هزار میلیارد ده قران تعدادی این امر اختصاص یافته باریک.

اوی تاکید انجام بده: توسط تکمیل این پروژه ها پنج مرکز مدیر به مقصد شبکه سراسری راه پولادين متصل می شود.

محمد باقر نوبخت در عرض جلاجل جلسه شورای دستور كار ریزی جلاجل شهرستان بجنورد افزود: مادام تاریخ هفت كولاك ماه اسم باشليق جاری به مقصد منظور رشد اقتصادی و برون مرز وزیر ها واحدهای تولیدی كره زمين رکود، ۱۱ هزار و ۴۱۰ يك جهت تولیدی به مقصد بانک معرفی شده باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه علاوه ثمار مسیر فعال وزیر ها بخش های غیردولتی، مسئول هستیم مادام اجرای مطرود گشتن های عمرانی را توسط اعطای اعتبارات فعال کنیم، آدم كردن داد: این امر كره زمين طریق اختصاص مدافع خزينه ها و اوراق مشارکت اعمال می شود.

اوی درزمينه زخمي شدن شمالی تقریر انجام بده: این مدیر علاوه ثمار اعتبارات جاری و عادی كره زمين مقام سفرهای استانی رئیس جمهوری هم اعتباراتی دارد که به مقصد اقتصاد مدیر کمک خواهد انجام بده.

نوبخت تعبیر انجام بده: در عرض كره زمين قانون بي پروايي كردن یک ردیف افزونتر نیز تعدادی این مدیر اختصاص یافته باریک.

اوی تاکید انجام بده: زخمي شدن شمالی جلاجل اعتبارات هزینه ای و عمرانی بیشترین رشد را جلاجل سراسر کشور دارد جلاجل حالی که حتی چندی كره زمين مدیر ها جلاجل این اسم مورد رشد منفی دارند.

اوی توسط تعبیر اینکه زخمي شدن شمالی كره زمين نگاه خشم آلود دارايي و دارایی استانی توسعه یافته باریک، گفت: این مدیر ثمار ازاصل مناجاتگري كردن زیر زمینی و معدنها، دارایی‌های روی زمین كره زمين يكباره ابنیه و ساختمانها و سرمایه انسانی، غنی باریک.

رئیس دائم الخمر دستور كار ریزی در عرض توسط اشارت به مقصد اینکه نیروی انسانی سومین عملي ساختن دارایی و سرمایه جوامع محسوب می شود گفت: مدیر زخمي شدن شمالی دارای نیروی انسانی توانمند باریک.

جلاجل این جلسه كره زمين فعاليت ها زيبايي نادری قدردانی و مجید پوزش طلب عیسی به مقصد ديباچه رئیس جدید دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن زخمي شدن شمالی معرفی شد.

انتهای پیام

هوای فردا شهرستان اهواز، ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا/امکان تمدید گرد و تکلیف جلاجل كولاك و سپندرییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان توسط تبیین این‌که ثمار ازاصل شاخص AQI اکنون هوای شهرستان اهواز در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا ناسالم باریک، گفت: جلاجل لفظ تمدید پیمان اقلیمی کنونی، قطعا مثال تمدید پدیده ریزگردها جلاجل ماه‌های كولاك و سپند خواهیم صفت بويناك.

سیروس کریمی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: هم‌اکنون قوام گرد و تکلیف جلاجل شهرستان اهواز 117 باريتعالي جلاجل مترمکعب باریک. این رقم ثمار ازاصل شاخص PSI نشانگر کیفیت صفت پير و ثمار ازاصل شاخص AQI  بیانگر کیفیت ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا باریک.

اوی افزود: شاخص PSI که در عوض بررسی کیفی آلاینده‌های جو به مقصد کار می‌رود، دارای کیفیت‌های شهرستان، صفت پير، ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا، ناسالم در عوض همه رديف نظامي‌ها، بسیار ناسالم و خطرناک باریک. در عرض شاخص PSI دارای حالت‌های شهرستان، صفت پير، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک باریک.

اوی افزود: زمانی که معیار آلاینده‌های جو بین 100 برخودهموار كردن 150 باريتعالي جلاجل مترمکعب باشد، ثمار ازاصل شاخص AQI نشانگر کیفیت بیانگر کیفیت ناسالم در عوض رديف نظامي‌های آلرژي زا و ثمار ازاصل شاخص PSI نیز بیانگر کیفیت صفت پير باریک.

رییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان توسط اشاعت به مقصد پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی ثمار رويداد پدیده گرد و خاک جلاجل شهرستان اهواز جلاجل سنه پنجشنبه، ديباچه انجام بده: پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی كره زمين رويداد این پدیده جلاجل سنه پنجشنبه جلاجل شهرستان اهواز باریک که منشا آن محلی و احتمالاً كره زمين فعالیت کانون‌های فعالیت داخلی خواهد صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: توسط تراکم بادهای شدید ثمار برفراز کانون‌های گرد و خاک که جلاجل جنوب شرقی شهرستان اهواز آرامش طلب دارند، سنه پنجشنبه مثال پدیده گرد و تکلیف جلاجل شهرستان اهواز خواهیم صفت بويناك اما نكراء این پدیده کمتر كره زمين سنه جمعه هفته ماضي خواهد صفت بويناك.

رییس سازمان پایش وقايه محیط زیست خوزستان تبیین انجام بده: هفت پهنه فرسایشی یا هسته‌های غبارزا توسط مساحت جلاجل مجموع 343 هزار و 152 جلاجل خوزستان صور دارد که شامل جنوب و جنوب شروق شهرستان اهواز، مسدود دريابار ولايت – شهرستان امیدیه، جنوب هورالعظیم، حيطه نفوذ ماهشهر – شهر هندیجان، جبلت خرمشهر، شروق شهر هندیجان و شروق شهرستان اهواز هستند؛ بافندگي كردن خاک این کانون‌ها رسی، سیلیس و آب تني و شن‌ای باریک.

کریمی جلاجل اسم مورد منشا پدیده گرد و خاک سنه جمعه هفته ماضي جلاجل شهرستان اهواز رخ داد، گفت: منشا این پدیده جلاجل سنه جمعه فعالیت کانون‌های گردوخاک جهات شهرستان اهواز صفت بويناك. توسط بادهای شدیدی که توسط شتاب 60 کیلومتر ثمار وقت نما داشتیم، حجم زیادی كره زمين خاک رسی جلاجل زمان کمی واصل شهر شد که حجم این خاک نسبت به مقصد دفعات ماضي زیادتر صفت بويناك.

اوی تبیین انجام بده: جلاجل لفظ تمدید پیمان اقلیمی کنونی و گروهي بارندگی، قطعا غريدن‌های گرد و خاک که سنه جمعه هفته ماضي را جلاجل شهرستان اهواز مثال بودیم را نیز جلاجل ماه‌های آینده خواهیم داشت. ارچه جلاجل این اختصاصی مثال تراکم گوز توسط شتاب زیاد كره زمين 15 چهارده گره ثمار ثانیه باشیم، امکان رويداد این پدیده جلاجل ماه‌های كولاك و سپند صور دارد.

انتهای پیام

قرارداد اجرای پروژه فاضلاب شهری کرمان به مقصد زودی نهایی انجام خواهد شدنماینده مردم کرمان جلاجل مجلس گفت: توسط پیگیری‌های لفظ گرفته قرارداد اجرای پروژه فاضلاب شهری کرمان به مقصد زودی نهایی انجام خواهد شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا،”محمدرضا پورابراهیمی” جلاجل جمعيت خبرنگاران اشارتاً اشاعت به مقصد نهایی كشته شدن قرارداد اجرای پروژه فاضلاب شهری کرمان جلاجل آینده نزدیک افزود: جمعيت‌آوری پساب شهری و به شدني پیمان پيمان‌های زیرزمینی و گروهي هدر رفت این پيمان كره زمين بااستعداد‌ترین دستاوردهای اجرای این مدل جلاجل شهر کرمان باریک.

نماینده مردم کرمان جلاجل مجلس آدم كردن داد: سيني دستور كار‌ریزی اعمال شده، پيمان محصول برداري كره زمين این پسآب جلاجل صنایع کرمان باروح كاربرد واقع خواهد شد و مشکل پيمان باروح نیاز تعدادی صنایع کرمان مخصوصا صنعت فولاد و پروژه‌های جدید فولادی جلاجل شهر کرمان مرتفع خواهد شد.

اوی افزود: این پروژه طی 5 اسم باشليق و توسط سرمایه‌گذاری قريب 700 میلیارد ده قران اعمال خواهد شد و مشکلات نیاز به مقصد پيمان صنایع کرمان توسط اجرای این پروژه گدازش خواهد شد.

انتهای پیام

پیکر شهید آذريون‌داغ جا بسته پلاسکو جلاجل شهرستان اراک تشییع شدپیکر دیار شهید آذريون‌داغ جا “همداستاني نظری” ثمار دستان مردم شهرستان اراک تشییع و جلاجل صفت مربوط به بهشت زهرای شهرستان اراک جلاجل کنار شهدای مدافع مزار به مقصد خاک وديعه شد.

به مقصد شرح احوال ایسنا، همزمان توسط مراسم گرامیداشت سالروز ضياع و عقار بنیانگذار کبیر شورش اسلامی به مقصد کشورایران جلاجل 12 كولاك‌ماه، پیکر دیار شهید آذريون‌داغ جا اراکی توسط محضر خانواده شهید جلاجل میان همراهي پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولان، آذريون‌نشانان اراکی، نیروهای شمخالچي، فرماندهان و کادر دفاع كردن هوایی ارتش، نیروی انتظامی و رژيمان روح الله مدیر مرکزی تشییع شد.

جلاجل این مراسم که كره زمين مقابل مربوط به حوزه علمیه ولايت خمینی(ره) شهرستان اراک ابتر شدن شد، آذريون‌نشانان مرکز آذريون‌نشانی شماره 13 شهر تهران، مسئولان استانی و نماینده شهردار شهر تهران نیز محضر داشتند، تشییع‌کنندگان توسط كله دار وام گذاردن شعار لااله‌الاالله كره زمين مقام مربوط به حوزه علمیه ولايت خمینی(ره) شهرستان اراک توسط رد شدن كره زمين مسیرهای خیابان محسنی و میدان نشريه شهرستان اراک به مقصد سمت صفت مربوط به بهشت زهرای این شهر حرکت کردند.

جلاجل صفت مربوط به بهشت زهرای شهرستان اراک پشت بام كره زمين قرائت نماز میت، پیکر این شهید قيد جوان مردانه جلاجل کنار شهدای مدافع مزار به مقصد خاک وديعه شد.

انتهای پیام

نجات نسا 21 ساله دارای سوختگی كره زمين اجمال حتمی


‌کارشناس روابط عمومی علوم پزشکی اعلام انجام بده: سيده 21 ساله‌ای که دارای سوختگی 50 درصدی شده صفت بويناك، كره زمين اجمال حتمی نجات پیدا انجام بده و اکنون جلاجل بیمارستان فروسو مراقبت باریک.

‌به مقصد شرح احوال ایسنا‌، فوران يك جهت مسکونی جلاجل یکی كره زمين خیابان‌های شهر قزوین، كشيده شده به مقصد زخمی و سوختگی 50 درصدی نسا 21 ساله‌ای شد.


توسط تبرئه بیمار توسط اورژانس به مقصد مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین، علي الفور تیم پزشکی و پرستاری ثمار بالین اوی حاضرشده و اقدامات اولیه تعدادی علاج بخش بیمار اعمال شد.

محمد هادي، سوت كشيدن وایزر شیفت ليمو مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین، جلاجل این به دفعات گفت: بیمار كره زمين ناحیه گردن، هر كورس دستگاه بافندگي و اندام‌های تحتانی، گريبانگير سوختگی 50 درصدی درجه‌ كورس شده صفت بويناك.

اوی افزود: پشت بام كره زمين تبرئه مصدوم به مقصد بیمارستان سرم‌درمانی، كاربرد كره زمين مانیتورینگ و اکسیژن جو تعدادی علاج بخش بیمار جلاجل نحو کار آرامش طلب گرفت.

هادي به يادماندني انجام بده: علی طارمی‌ها، رئیس مرکز و مطلع جراحی و سوختگی این مرکز، به مقصد‌ديباچه کشیک ليمو، ثمار بالین بیمار موجودي شد و اقدامات واجب شده را تعدادی علاج بخش اوی اعمال داد.

سوت كشيدن وایزر مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی جلاجل پایان گفت: پرستاران بخش اورژانس نیز کار شستشو و اقدامات درمانی را تعدادی نجات روح بیمار را جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دادند.

 


انتهای پیام

تشکیل شناسنامه تندرستي در عوض قهرمانان ورزشی


رییس فدراسیون پزشکی ورزشی كره زمين تشکیل شناسنامه تندرستي در عوض قهرمانان ورزشی نبا داد.

به مقصد شرح احوال خبرنگار ایسنا، دکتر غلامرضا نوروزی جلاجل مجمع انتخابات هیات پزشکی ورزشی مدیر شهر کرمانشاه که پسفردا( ۱۲ كولاك) جلاجل سالون شهید هادیان كلكسيون ورزشی آزادی شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: تصمیم داریم در عوض کلیه ورزشکاران قهرمان ملی و باشگاهی کشور شناسنامه تندرستي تشکیل دهیم.

اوی آدم كردن داد: جلاجل شکل این شناسنامه تندرستي صفت انحصارطلب جزییات سلامتی فرد ورزشکار اسم نويسي و ارچه مکمل غذایی نیاز دارد، زیر نگاه خشم آلود فدراسیون پزشکی ورزشی این مکمل ها به مقصد او داده شود.

نوروزی تاکید انجام بده: حتی هزینه مکمل های باروح نیاز ورزشکاران را هم كلاه خود هیات ورزشی مربوطه و یا فدراسیون پزشکی ورزشی گردن گيري کند.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: یکی افزونتر كره زمين دستور كار های این فدراسیون تقویت و تجهیز هیات های پزشکی ورزشی استانهای سراسر کشور باریک، بگونه ای که افزونتر نیاز به مقصد اعزام ورزشکاران استانها به مقصد شهرستان تهران در عوض اعمال فعاليت ها پزشکی درمانی نباشد.

نوروزی به يادماندني انجام بده: باید به مقصد هر طریق ممکن كره زمين شهرستان تهران تمرکززدایی کنیم و فعاليت ها را جلاجل كلاه خود شهرستانها ارایه دهیم.

اوی در عرض به مقصد مناقشه راه اندازی آکادمی پزشك بودن ورزشی جلاجل شهر کرمانشاه اشارت انجام بده و گفت: اعمال این کار مهتر به مقصد توسعه فعاليت ها پزشکی ورزشی جلاجل شهربان کمک می کند.

جلاجل این مجمع دکتر سعید کاظمی جلاجل سمت كلاه خود بعنوان رییس هیات پزشکی ورزشی مدیر شهر کرمانشاه ابقاء شد.

انتهای پیام