تبلیغات صداوسیما مسیر مردم را مشخص نمی‌کند/ ملت کشورایران شایسته تنگ راه نیستدستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی گفت: مردم کشورایران راه شایسته و بد را كره زمين تبلیغات رادیو و تلویزیون و تریبون‌ها نمی‌گیرند، بلکه راه كلاه خود را توسط مطالعه و توجه به مقصد گفتاري رهبری پیدا می‌کنند، مردم کشورایران این را شایسته فهمیده‌بضع.

به مقصد شرح احوال ایسنا، «علی یونسی» جلاجل مراسم چهلمین سنه درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که عصر سنه یکشنبه (یکم اسفندماه) جلاجل مسجدالرسول(ص) شهر کرج برگزار شد، گفت: حیات هاشمی مایه خیر و برکت و سازندگی و ارتحال و درگذشتش نیز موجر انسجام و بیداری و تحرک و عبرت صفت بويناك.

یونسی توسط تبیین اینکه درگذشت ناگهانی هاشمی به مقصد ملت کشورایران شوک واصل انجام بده افزود: این شخصیت محدودیت‌های زمین و زمان را جلاجل نوردیده صفت بويناك و ماورای محدودیت‌های زمین و زمان حرکت می‌انجام بده.

اوی كره زمين هاشمی به مقصد ديباچه سرمایه بزرگی در عوض ملت کشورایران، شورش اسلامی و مربوط به حوزه‌های علمیه یاد انجام بده و گفت: هاشمی یار و یاور مقام معظم رهبری، تضمين محکم دولت و امیدی در عوض ملت کشورایران صفت بويناك.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی توسط تبیین اینکه هاشمی تهدید را كره زمين قبل پیش‌بینی می‌انجام بده و تهدیدات را به مقصد عنایت می‌دید به يادماندني انجام بده: اوی تهدیدها را به مقصد مجال مهلت و مجال مهلت‌ها را در عوض مردم کشورایران مدیریت می‌انجام بده.

یونسی آدم كردن داد: هاشمی كره زمين نگاه خشم آلود ظاهری و فیزیکی مُطبقه باریک، اما ملت کشورایران همیشه كره زمين صور اوی ثنايا‌مند خواهد صفت بويناك؛ به دلیل اینکه کلان كره زمين شخصیت‌ها پس ازآن كره زمين اجمال كلاه خود عربي زبان یک سرآغاز جدیدی كره زمين حیات و حرکت را يكم می‌کنند.

به ‌دست آوردن دانسته ها دولت تغییر توسط تبیین اینکه اکنون مجال مهلت ظاهری كاربرد كره زمين هاشمی كره زمين دستگاه بافندگي رفته باریک تاکید انجام بده: اما باید كره زمين راه و مشی و مسیر او كاربرد انجام بده.

اوی شخصیت ولايت حسین(ع) را همال‌ای كره زمين يكم حیات پشت بام كره زمين پردل وجرات ديباچه انجام بده و گفت: این حیات هر سنه روشنایی بیشتری پیدا انجام بده و همه كره ارض اسلام را فراگرفت و هرگز جمعناتمام نخواهد شد.

یونسی افزود: این راهی باریک که ولايت حسین(ع) در عوض ما گشوده باریک و در عوض بازگشتن، روحانیت، دلسوزان و همه ما همیشه چون خورشید می‌درخشد.

اوی توسط تبیین اینکه همه ما فردا تهي شخصیتی چون هاشمی را عاطل می‌کنیم به يادماندني انجام بده: رهبر شورش، ملت کشورایران و هر کسی که به مقصد کشورایران علاقه دارد كره زمين فقدان هاشمی عزادار باریک.

یونسی ثمار لزوم عبرت آموزی كره زمين فقدان هاشمی تاکید انجام بده و گفت: هاشمی یک سرمایه مهتر جمعناتمام نشدنی صفت بويناك که توسط مرگش این سرمایه بزرگتر انجام خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: یک ملت توسط سرمایه‌های مادی، معنوی و انسانی كلاه خود بيدين باریک و ارچه فاقد این سرمایه‌ها باشد ملتی ناپایدار و مردنی باریک.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی توسط تبیین اینکه ملت کشورایران به مقصد لطف پروردن كره زمين سه سرمایه مادی، معنوی و انسانی بهره ور باریک گفت: سرمایه مادی بدون شك كانسارها، ذخایر، شهر جنگل‌ها و سرمایه‌هایی باریک که به مقصد لطف پروردن جلاجل قلب سرزمین کشورایران جای گرفته باریک و بنابراین توسط درآمد داشتن چنین سرمایه‌هایی ملت کشورایران شایسته تنگ راه و بیکاری نیست و نباید سختي و ناداری را تحمل ناكردني کند.

اوی افزود: هر مكان که تنگ راه و ناداری صور داشته باشد مع الاسف انواع ناهنجاری‌ها و گرفتاری‌ها نیز صور دارد به چه علت که تنگ راه ریشه کلان كره زمين جرائم، اعتیاد، دزدی، متاركه، نزاع، بدبینی، متلاشی كشته شدن خانواده‌ها و … باریک.

یونسی توسط تبیین اینکه ملت کشورایران شایسته تنگ راه نیست اعلام انجام بده: این سرمایه عظیم بالقوه زمانی به مقصد فعلیت می‌رسد که كورس سرمایه معنوی و انسانی به مقصد کمک آن بیاید و جلاجل خدمتگزاري دارايي ملی آرامش طلب گیرد.

به ‌دست آوردن دانسته ها دولت تغییر آدم كردن داد: ارچه بشقاب‌های نقيب، دلسوز، نترس، شایسته و دوراندیش جلاجل قله کار آرامش طلب گیرند و نحله، اخلاق، معنویت و فرهنگ جلاجل مسیر درستی آرامش طلب گیرد مردم به مقصد سمت نازپروردگي حرکت می‌کنند اما ارچه کج‌اندیشان و بدفهمان دینی بین دین و کیهان دوبرابر شدن ایجاد کنند و بین دین و سیاست افراد به مقصد صور آورند چون كه بستان ها افرادی ثمار كله دار کار بیایند که مردم را به مقصد سمت تنبلی، سستی، بی‌مسئولیتی، بی‌تفاوتی، نزاع، دعوا، كم آب نظری، تهمت تكاپو كردن و افراد فراخواني کنند.

این وظيفه مند اضافه انجام بده: ارچه بشقاب‌های شایسته جلاجل مسیر آرامش طلب نگیرند و آدم‌های نخاله، افراطی و سرعت جلاجل قله آرامش طلب گیرند شایستگان به مقصد مجاور انزوا معاذ می‌برند.

اوی جلاجل آدم كردن توسط تبیین اینکه هاشمی زیاد كره زمين كورس هزل گويي شهرستان بار سنگین تهمت، تخریب، نفاق و دشمنی را تحمل ناكردني انجام بده گفت: اما هرگز كره زمين شورش، مردم و رهبری آنی مسافر نگرفت.

یونسی به يادماندني انجام بده: ارچه شخصیت‌هایی مثل هاشمی جلاجل پیشاهنگ حرکت اجتماعی مردم باشند انحرافی جلاجل دین و حرکت مردم به مقصد صور نمی‌آید اما ارچه غیر كره زمين این باشد دین و اخلاق مردم گمراه شدن و جامعه به مقصد سمت تنگ راه و بیکاری می‌رود.

 

اوی افزود: جمعناتمام اخفاك و امید هاشمی این صفت بويناك که ملت کشورایران باید جامعه‌ای غرقه و شاد داشته باشد به مقصد همین دلیل صفت بويناك که پس ازآن كره زمين كلنجار در عوض بازسازی این مملکت مبارزه انجام بده جلاجل وعظ‌های نماز جمعه نگاه عمیق اسلام را به مقصد مردم ارائه کند.

این وظيفه مند تبیین انجام بده: جلاجل آن زمان مجموعه‌ای می‌گفتند ما نازپروردگي، سازندگی، توسعه، رشد و آبادانی نمی‌خواهیم این کج فهمی دینی باریک و تعمیر آن کار بسیار سختی باریک، این بدون شك بلایی صفت بويناك که خوارج ثمار كله دار اسلام آوردند اما هاشمی توسط دستگاه بافندگي خالی این راه را سرخرگ انجام بده و موفق شد.

یونسی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد قلب نگرانی همیشگی هاشمی اشاعت انجام بده و گفت: هاشمی همیشه قلب‌نگران رويداد افراد جلاجل بین مردم صفت بويناك، ارچه ما این وحدت را نداشته باشیم تبدیل به مقصد کشورعراق و کشورافغانستان و بدتر كره زمين آن خواهیم شد؛ بنابراین باید این اتحاد، ایمنی و آسایش را صفت به خاطرسپردني کنیم.

اوی آدم كردن داد: مع الاسف مجموعه‌ای هستند که همواره جلاجل صدد ایجاد افراد و دشمنی هستند و تبیین می‌کنند که چندی پرخيده ولایت فقیه، اسلام، رهبری، کشورایران و شورش هستند، همه اینها دروغ باف باریک به دلیل اینکه مردم کشورایران به مقصد اسلام، قانون اساسی، رهبری و و لایت فقیه علاقه دارند، حتی کسانی که نماز نمی‌خوانند، حتی کسانی که مسلمان بودن نیستند، مردم کشورایران مردمی نجیب مهربان و ايمن سازي ستيزه گري هستند.

یونسی به يادماندني انجام بده: جلاجل کشورایران كلنجار شیعه-سنی و قومیتی صور ندارند و ارچه کسی بخواهد اینها را بین مردم توزيع شدن کند حرفه ها دشمنان را مضروب باریک.

اوی اضافه انجام بده: مجموعه‌ای نادان هستند که توسط کمال تاسف به مقصد كنار زدن كلنجار مذهبی هستند اما مادام کنون موفق نشده‌بضع و هیچ مشکلی به مقصد صور نیامده باریک.

دستیار خصوصی رئیس خلق جلاجل امور وابستگان و اقلیت‌های مذهبی گفت: مردم کشورایران ولايت جمعه، استاندار و فرمانداری می‌خواهد که به مقصد وحدت فراخواني کند و هر کس غیر كره زمين این کند خوش خدمتي كردن منزوی انجام خواهد شد، خاک ثمار كله دار کسی که راه كلاه خود را كره زمين مردم و جمهوری اسلامی مستثنا کند.

اوی آدم كردن داد: راه مردم راه خداست و راه پروردن توسط راه مردم كره زمين هم مستثنا نیست پشت بام هر کس توسط مردم باشد ماندگار انجام خواهد شد و هر کس كره زمين این راه کج برود ازميان رفته انجام خواهد شد.

یونسی به يادماندني انجام بده: مردم کشورایران راه شایسته و بد را كره زمين تبلیغات رادیو و تلویزیون و تریبون‌ها نمی‌گیرند، بلکه راه كلاه خود را توسط مطالعه و توجه به مقصد گفتاري رهبری پیدا می‌کنند، مردم کشورایران این را شایسته می‌فهمند.


انتهای پیام

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *